19 تیر
8:00 ق.ظ - 6:00 ب.ظ تهران - مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی

سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی

18 اردیبهشت
8:00 ق.ظ - 6:00 ب.ظ تهران - مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی

سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی

02 اسفند