مجلات ایمنی شناسی | مجلات علمی و پژوهشی ایمنی شناسی

مجلات ایمنی شناسی | مجلات علمی و پژوهشی ایمنی شناسی

مجلات ایمنی شناسی | مجلات علمی و پژوهشی ایمنی شناسی

مجلات ایمنی شناسی | مجلات علمی و پژوهشی ایمنی شناسی :

1. دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی

حوزه های تحت پوشش: ایمنی شناسی, زیست شناسی عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن ایمنی زیستی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

2. فصلنامه پاتوفیزیولوژی مولکولی

حوزه های تحت پوشش: آلرژی و ایمنولوژی بالینی, اپیدمیولوژی, اندوکرینولوژی (فیزیولوژی غدد داخلی) و متابولیسم, انکولوژی, بیماری های ویروسی, بیماریهای عفونی, پاتوفیزیولوژی, پاتولوژی (ایمنی شناسی), پزشکی آزمایشگاهی, ایمنی شناسی کاربردی, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

3. فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی و کشاورزی, ایمنی شناسی, ایمنی شناسی پایه, ایمنی شناسی کاربردی, سم شناسی, آزمایش و ارزیابی, آفت کشها, سم شناسی (عمومی), علوم زیستی, بیوتکنولوژی, بیوشیمی / بیوفیزیک, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, زیست شناسی عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

4. ماهنامه سلامت، ایمنی و محیط زیست

حوزه های تحت پوشش: ایمنی شناسی, علوم محیط زیست

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

5. مجله ایمنی و بهبود بیمار

حوزه های تحت پوشش: ایمنی شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

6. مجله سلول و تحقیقات مولکولی

حوزه های تحت پوشش: ایمنی شناسی, سم شناسی, علوم زیستی, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

7. مجله علمی میکروبیولوژی

حوزه های تحت پوشش: ایمنی شناسی, ایمنی شناسی پایه, ایمنی شناسی کاربردی, سم شناسی, آزمایش و ارزیابی, آفت کشها, سم شناسی (عمومی), علوم زیستی, بیوتکنولوژی, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, زیست شناسی عمومی, میکروب شناسی و ویروس شناسی, انگل شناسی, باکتری شناسی, قارچ شناسی, ویروس شناسی

8. نشریه بین المللی علوم بهداشت

حوزه های تحت پوشش: پاتولوژی (ایمنی شناسی), علوم پایه پزشکی, علوم آزمایشگاهی بالینی, ایمنی شناسی, ایمنی شناسی پایه, ایمنی شناسی کاربردی, سم شناسی, آزمایش و ارزیابی, آفت کشها, سم شناسی (عمومی), انگل شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی کاشان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر کاشان

9. نشریه تحقیقات پیشرفته در متابولیت های میکروبی و تکنولوژی

حوزه های تحت پوشش: میکروبشناسی, ایمنی شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

10. نشریه‏ علمی تخصصی پژواد

حوزه های تحت پوشش: دامپزشکی, ایمنی شناسی, علوم دامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید