مجلات جغرافیا برنامه ریزی و توسعه | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی جغرافیا برنامه ریزی و توسعه

مجلات جغرافیا برنامه ریزی و توسعه | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی جغرافیا برنامه ریزی و توسعه

مجلات جغرافیا برنامه ریزی و توسعه | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی جغرافیا برنامه ریزی و توسعه

مجلات جغرافیا برنامه ریزی و توسعه | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی جغرافیا برنامه ریزی و توسعه :

1. دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری

حوزه های تحت پوشش: جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

2. دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری

حوزه های تحت پوشش: ساخت و ساز, معماری و شهرسازی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

3. دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای

حوزه های تحت پوشش: جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد

4. دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری

حوزه های تحت پوشش: جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شهید باهنر کرمان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کرمان – شهر کرمان

5. دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران

حوزه های تحت پوشش: جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه حکیم سبزواری
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر سبزوار

6. فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)

حوزه های تحت پوشش: نقشه برداری, استراتژی و مدیریت استراتژیک, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

7. فصلنامه انجمن علمی پدافند غیر عامل ایران

حوزه های تحت پوشش: انرژی و مهندسی هسته ای, ژئوفیزیک, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, تغییرات جهانی, بهداشت محیط, مهندسی عمران و سازه, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی سازه, مهندسی و فناوری, استراتژی و مدیریت استراتژیک, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: پدافند غیرعامل ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

8. فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای, توسعه اقتصادی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

9. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

10. فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

11. فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی

حوزه های تحت پوشش: جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

12. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

حوزه های تحت پوشش: جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه خوارزمی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

13. فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای

حوزه های تحت پوشش: جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه سیستان و بلوچستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سيستان و بلوچستان – شهر زاهدان

14. فصلنامه جغرافیا و توسعه

حوزه های تحت پوشش: جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه سیستان و بلوچستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سيستان و بلوچستان – شهر زاهدان

15. فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی

حوزه های تحت پوشش: جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کرمانشاه – شهر کرمانشاه

16. فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی

حوزه های تحت پوشش: جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

17. فصلنامه جغرافیای سیاسی

حوزه های تحت پوشش: جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه, علوم سیاسی و روابط بین الملل

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد

18. فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی

حوزه های تحت پوشش: تغییرات جهانی, مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان بوشهر – شهر بوشهر

19. فصلنامه شهر پایدار

حوزه های تحت پوشش: علوم محیط زیست, معماری و شهرسازی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

20. فصلنامه علوم و فناوری زمین

حوزه های تحت پوشش: مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه, مهندسی معدن, علوم محیط زیست

مجلات جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

21. فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه‌ریزی

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اطلاعاتی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر سمنان

22. فصلنامه گردشگری شهری

حوزه های تحت پوشش: مدیریت توریسم و گردشگری, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

23. فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی

حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه سیستان و بلوچستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سيستان و بلوچستان – شهر زاهدان

24. فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی و کشاورزی, جنگلداری, علوم زمین, ژئوفیزیک, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

25. فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

حوزه های تحت پوشش: بوم شناسی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه حکیم سبزواری
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر سبزوار

26. فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای, مدیریت توریسم و گردشگری, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه لرستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان لرستان – شهر خرم آباد

27. فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه مازندران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر بابلسر

28. فصلنامه مطالعات شبه قاره

حوزه های تحت پوشش: جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه سیستان و بلوچستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سيستان و بلوچستان – شهر زاهدان

29. فصلنامه معماری شناسی

حوزه های تحت پوشش: مسکن و معماری, ساخت و ساز, معماری و شهرسازی, ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای, مدیریت توریسم و گردشگری, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه, هنر و علوم انسانی, باستان شناسی, هنرهای تجسمی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

30. مجله آمایش جغرافیایی فضا

حوزه های تحت پوشش: علوم زمین, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه گلستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گلستان – شهر گرگان

31. نشریه اجتماع و توسعه

حوزه های تحت پوشش: علوم اجتماعی, اقتصاد اجتماعی, توسعه اقتصادی, علوم رفتاری و اجتماعی, جامعه شناسی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

32. فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای

حوزه های تحت پوشش: زمین شناسی, زمین شناسی اقتصادی, معماری و شهرسازی, اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای, اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی, توسعه اقتصادی, مدیریت توریسم و گردشگری, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

33. نشریه سنجش از دور و GIS ایران

حوزه های تحت پوشش: جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شهید بهشتی
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن سنجش از دور ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید