مجلات حسابداری | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی حسابداری

مجلات حسابداری | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی حسابداری

مجلات حسابداری | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی حسابداری

مجلات حسابداری | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی حسابداری :

1. دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی

حوزه های تحت پوشش: حقوق و اقتصاد, حسابداری, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه امام صادق
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

2. فصلنامه بین المللی بانکداری نوین

حوزه های تحت پوشش: تئوری و ریاضیات, تکنولوژی اینترنت و وب, سیستم های اطلاعاتی, نرم افزار, اقتصاد و دارائی, اقتصاد تجاری, اقتصاد خرد, اقتصاد کلان, توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد, حسابداری, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

3. فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی

حوزه های تحت پوشش: حسابداری

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه الزهرا
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

4. فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, حسابداری

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان البرز – شهر کرج

5. فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری

حوزه های تحت پوشش: تجارت، مدیریت و حسابداری, حسابداری

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه الزهرا
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

6. فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری

حوزه های تحت پوشش: تجارت، مدیریت و حسابداری, بازاریابی, حسابداری, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

7. فصلنامه پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری

حوزه های تحت پوشش: حسابداری

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

8. فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی

حوزه های تحت پوشش: توسعه اقتصادی, سیستم های اقتصادی, حسابداری

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

9. فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

حوزه های تحت پوشش: تجارت، مدیریت و حسابداری, حسابداری

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر تبریز

10. فصلنامه حسابداری مالی

حوزه های تحت پوشش: حسابداری

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر مبارکه

11. فصلنامه حسابداری و بودجه ریزی بخش عمومی

حوزه های تحت پوشش: حسابداری, تجارت، مدیریت و حسابداری

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر قرچک

12. فصلنامه دانش حسابداری

حوزه های تحت پوشش: حسابداری

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شهید باهنر کرمان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کرمان – شهر کرمان

13. فصلنامه رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی

حوزه های تحت پوشش: حسابداری, علوم رفتاری و اجتماعی, جامعه شناسی, علوم سیاسی و روابط بین الملل, تاریخ و فلسفه علم

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

14. فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

حوزه های تحت پوشش: تجارت، مدیریت و حسابداری, حسابداری

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گيلان – شهر رشت

15. فصلنامه مدیریت ، حسابداری و اقتصاد

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد خرد, اقتصاد کلان, تجارت، مدیریت و حسابداری, حسابداری

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اردبيل – شهر اردبیل

16. فصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, حسابداری, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قزوين – شهر تاکستان

17. فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, توسعه اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, حسابداری

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

18. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی

حوزه های تحت پوشش: حسابداری

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

19. فصلنامه مطالعات تطبیقی در مدیریت مالی و حسابداری

حوزه های تحت پوشش: حسابداری, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اردبيل – شهر اردبیل

20. فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی

حوزه های تحت پوشش: توسعه اقتصادی, سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, حسابداری

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قزوين – شهر قزوین

مجلات حسابداری

21. فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی

حوزه های تحت پوشش: توسعه اقتصادی, سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, حسابداری

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

22. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری

حوزه های تحت پوشش: تجارت، مدیریت و حسابداری, حسابداری

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قزوين – شهر قزوین

23. فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

حوزه های تحت پوشش: توسعه اقتصادی, کسب و کار, حسابداری, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گيلان – شهر رشت

24. فصلنامه نظریه های نوین حسابداری

حوزه های تحت پوشش: حسابداری

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه رجاء
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قزوين – شهر قزوین

25. ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, بازاریابی, کسب و کار, حسابداری, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گلستان – شهر گرگان

26. مجله بین المللی کسب و کار و بازاریابی

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, استراتژی و مدیریت استراتژیک, بازاریابی, کسب و کار, حسابداری, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

27. مجله بین المللی مطالعات اقتصاد و مدیریت کسب و کار

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, اقتصاد اجتماعی, اقتصاد تجاری, اقتصاد خرد, اقتصاد کلان, توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد, سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, استراتژی و مدیریت استراتژیک, بازاریابی, کسب و کار, حسابداری, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

28. مجله پژوهش های پیشرفته در حسابداری و حسابرسی

حوزه های تحت پوشش: حسابداری

29. مجله ریاضیات و مدل سازی در امور مالی

حوزه های تحت پوشش: حسابداری, ریاضیات

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

30. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار

حوزه های تحت پوشش: تجارت، مدیریت و حسابداری, حسابداری

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

31. نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, اقتصاد اجتماعی, اقتصاد بین الملل, اقتصاد تجاری, اقتصاد خرد, اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای, اقتصاد کلان, اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی, تاریخ اقتصاد, توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد, سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, استراتژی و مدیریت استراتژیک, حسابداری, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید