مجلات حقوق | مجلات علمی و پژوهشی و علمی و ترویجی حقوق

مجلات حقوق | مجلات علمی و پژوهشی و علمی و ترویجی حقوق

مجلات حقوق | مجلات علمی و پژوهشی و علمی و ترویجی حقوق

مجلات حقوق | مجلات علمی و پژوهشی و علمی و ترویجی حقوق :

1. پژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان

حوزه های تحت پوشش: حقوق

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کهکيلويه و بويراحمد – شهر یاسوج

2. پژوهشنامه حقوق اسلامی

حوزه های تحت پوشش: حقوق, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه امام صادق
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

3. پژوهشنامه حقوق تطبیقی

حوزه های تحت پوشش: حقوق

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه مازندران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر بابلسر

4. پژوهشنامه حقوق فارس

حوزه های تحت پوشش: حقوق

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

5. پژوهشنامه رسانه بین الملل

حوزه های تحت پوشش: حقوق, علوم سیاسی و روابط بین الملل

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

6. حقوق تطبیقی

حوزه های تحت پوشش: حقوق

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه مفید
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

7. دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری

حوزه های تحت پوشش: حقوق

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

8. دوفصلنامه آموزه‌های حقوقی گواه

حوزه های تحت پوشش: حقوق

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه امام صادق
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

9. دوفصلنامه پژوهش حقوق بین الملل معاصر

حوزه های تحت پوشش: حقوق

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

10. دوفصلنامه تحقیقات حقوق قضایی

حوزه های تحت پوشش: حقوق

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

11. دوفصلنامه حقوق بشر

حوزه های تحت پوشش: حقوق

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه مفید
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

12. دوفصلنامه حقوق بشر و شهروندی

حوزه های تحت پوشش: حقوق

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه امام صادق
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

13. دوفصلنامه حقوق عمومی اسلامی

حوزه های تحت پوشش: حقوق, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه امام صادق
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

14. دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل

حوزه های تحت پوشش: حقوق, علوم سیاسی و روابط بین الملل

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه مازندران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر بابلسر

15. دوفصلنامه فقه حکومتی

حوزه های تحت پوشش: جامعه شناسی, حقوق, انسان شناسی, مطالعات مذهبی (الهیات)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

16. دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده

حوزه های تحت پوشش: حقوق

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه امام صادق
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

17. دوفصلنامه مصباح الفقاهه

حوزه های تحت پوشش: حقوق, علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

18. فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار

حوزه های تحت پوشش: حقوق

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

19. فصلنامه اندیشمندان حقوق

حوزه های تحت پوشش: حقوق

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

20. فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی

حوزه های تحت پوشش: حقوق

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

مجلات حقوق

21. فصلنامه پژوهش حقوق عمومی

حوزه های تحت پوشش: حقوق

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

22. فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

حوزه های تحت پوشش: حقوق

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

23. فصلنامه پژوهش در فقه و حقوق

حوزه های تحت پوشش: حقوق

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

24. فصلنامه پژوهش نامه حقوق بشری

حوزه های تحت پوشش: حقوق

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

25. فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام وغرب

حوزه های تحت پوشش: حقوق

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه قم
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

26. فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف

حوزه های تحت پوشش: حقوق

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اردبيل – شهر اردبیل

27. فصلنامه پژوهش های حقوقی میان رشته ای

حوزه های تحت پوشش: حقوق

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

28. فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری

حوزه های تحت پوشش: حقوق

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

29. فصلنامه تخصصی دانشنامه های حقوقی

حوزه های تحت پوشش: حقوق

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

30. فصلنامه ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ

حوزه های تحت پوشش: حقوق

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان لرستان – شهر خرم آباد

31. فصلنامه حقوقی دانشگاه اصفهان

حوزه های تحت پوشش: حقوق

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه اصفهان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

32. فصلنامه حقوقی قانون یار

حوزه های تحت پوشش: حقوق

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

33. فصلنامه دانش حقوق عمومی

حوزه های تحت پوشش: حقوق

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

34. فصلنامه رأی (مطالعات آرای قضایی)

حوزه های تحت پوشش: حقوق

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

35. فصلنامه علمی حقوق دریاها و سیاستگذاری دریایی

حوزه های تحت پوشش: حقوق, حمل و نقل

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر نوشهر

36. فصلنامه مطالعات حقوق

حوزه های تحت پوشش: حقوق

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

37. فصلنامه مطالعات حقوق عمومی

حوزه های تحت پوشش: حقوق

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

38. فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه

حوزه های تحت پوشش: حقوق, علوم سیاسی و روابط بین الملل

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

39. ماهنامه پژوهش ملل

حوزه های تحت پوشش: حقوق و اقتصاد, روانشناسی, علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش, حقوق, علوم سیاسی و روابط بین الملل

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

40. مجله حقوقی دادگستری

حوزه های تحت پوشش: حقوق

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

مجلات حقوق

41. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی

حوزه های تحت پوشش: حقوق

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

42. فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی

حوزه های تحت پوشش: حقوق

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید