مجلات دامپزشکی | مجلات علمی و پژوهشی و علمی و ترویجی دامپزشکی

مجلات دامپزشکی | مجلات علمی و پژوهشی و علمی و ترویجی دامپزشکی

 مجلات دامپزشکی | مجلات علمی و پژوهشی و علمی و ترویجی دامپزشکی

مجلات دامپزشکی | مجلات علمی و پژوهشی و علمی و ترویجی دامپزشکی:

1. دوفصلنامه تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی

حوزه های تحت پوشش: دامپزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه زابل
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سيستان و بلوچستان – شهر زاهدان

2. دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران

حوزه های تحت پوشش: دامپزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

3. فصلنامه تحقیقات دامپزشکی

حوزه های تحت پوشش: میکروبشناسی, دامپزشکی, آبزیان, جانور شناسی, علوم دامی, میکروب شناسی و ویروس شناسی, انگل شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

4. فصلنامه دامپزشکی

حوزه های تحت پوشش: دامپزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان البرز – شهر کرج

5. فصلنامه طب دامی ایران

حوزه های تحت پوشش: دامپزشکی, جانور شناسی, علوم دامی, میکروب شناسی و ویروس شناسی, انگل شناسی, باکتری شناسی, قارچ شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

6. فصلنامه هیستوبیولوژی دامپزشکی

حوزه های تحت پوشش: دامپزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خوزستان – شهر شوشتر

7. مجله علمی پیشرفت های دامپزشکی

حوزه های تحت پوشش: دامپزشکی, فیزیولوژی, آبزیان, جانور شناسی, حشره شناسی, علوم دامی, میکروب شناسی و ویروس شناسی, انگل شناسی, ویروس شناسی

8. مجله علمی علوم دامی

حوزه های تحت پوشش: دامپزشکی, علوم دامی, انگل شناسی, باکتری شناسی, قارچ شناسی

9. نشریه‏ علمی تخصصی پژواد

حوزه های تحت پوشش: دامپزشکی, ایمنی شناسی, علوم دامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

10. نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی

حوزه های تحت پوشش: دامپزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر گرمسار

11. دوفصلنامه جراحی دامپزشکی

حوزه های تحت پوشش: دامپزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن جراحی دامپزشکی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید