مجلات روانشناسی | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی روانشناسی

مجلات روانشناسی | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی روانشناسی

مجلات روانشناسی | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی روانشناسی

مجلات روانشناسی | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی روانشناسی :

1. پژوهش‌نامه سبک زندگی

حوزه های تحت پوشش: علوم اجتماعی, روانشناسی, علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش, مطالعات مذهبی (الهیات)

2. پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی تربیتی, رفتار سازمانی, علوم رفتاری و اجتماعی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

3. دوفصلنامه آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه کردستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کردستان – شهر سنندج

4. دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت

حوزه های تحت پوشش: رفتار سازمانی, روانشناسی عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه حضرت معصومه (س)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

5. دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, روانشناسی بالینی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

6. دوفصلنامه پژوهش‌های روان‌شناسی اسلامی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی تربیتی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

7. دوفصلنامه تفکر و کودک

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی تربیتی, علوم رفتاری و اجتماعی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

8. دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی بالینی, روانشناسی تربیتی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شاهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

9. دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی تربیتی, علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه امام صادق
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

10. دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی تربیتی, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

11. دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده

حوزه های تحت پوشش: بازاریابی, رفتار سازمانی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه کردستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کردستان – شهر سنندج

12. روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

13. روانشناسی نظامی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه جامع امام حسین
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

14. فصلنامه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم رﻓﺘﺎری اﯾﺮان

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی بالینی, روانشناسی تربیتی, رفتار سازمانی, روانشناسی کاربردی, روانشناسی هویت، اجتماعی و کیفری, جامعه شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

15. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

حوزه های تحت پوشش: استراتژی و مدیریت استراتژیک, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی), روانشناسی تربیتی, رفتار سازمانی, روانشناسی عمومی, روانشناسی کاربردی, علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش, جامعه شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

16. فصلنامه اندازه گیری تربیتی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی تربیتی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

17. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی تربیتی, آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه الزهرا
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن ایرانی تعلیم و تربیت
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

18. فصلنامه ایده های نوین روانشناسی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی بالینی, روانشناسی تربیتی, روانشناسی عمومی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خوزستان – شهر شادگان

19. فصلنامه پایش سبک زندگی

حوزه های تحت پوشش: علوم اجتماعی, سلامت، آموزش و رفاه, روانشناسی, علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش, جامعه شناسی, انسان شناسی, مطالعات مذهبی (الهیات)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

20. فصلنامه پرستار و پزشک در رزم

حوزه های تحت پوشش: پرستاری عمومی, روانپزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی), روانشناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی ارتش
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

مجلات روانشناسی

21. فصلنامه پژوهش های بالینی ایران

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی بالینی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان البرز – شهر کرج

22. فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی کاربردی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

23. فصلنامه پژوهش های میان رشته ای زنان

حوزه های تحت پوشش: علوم اجتماعی, روانشناسی, جامعه شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

24. فصلنامه پژوهشهای مشاوره

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی تربیتی, روانشناسی عمومی, روانشناسی کاربردی

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن مشاوره ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

25. فصلنامه پیام فرهیختگان

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی تربیتی, علوم رفتاری و اجتماعی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

26. فصلنامه تازه های علوم شناختی

حوزه های تحت پوشش: علوم عصبی شناختی, روانشناسی عصبی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر پردیس

27. فصلنامه چشم انداز امین

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, روانشناسی بالینی, روانشناسی تربیتی, رفتار سازمانی, روانشناسی عصبی, روانشناسی عمومی, روانشناسی کاربردی, روانشناسی هویت، اجتماعی و کیفری, علوم رفتاری و اجتماعی, جامعه شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

28. فصلنامه خانواده درمانی کاربردی

حوزه های تحت پوشش: علوم رفتاری و اجتماعی, روانشناسی تربیتی, روانشناسی

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن ایرانی مطالعات زنان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

29. فصلنامه خانواده و سلامت جنسی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, علوم رفتاری و اجتماعی, سلامت

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

30. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, روانشناسی کاربردی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

31. فصلنامه راهبردهای نو در روان شناسی و علوم تربیتی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, روانشناسی تربیتی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان هرمزگان – شهر بندرعباس

32. فصلنامه روان شناسی تربیتی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی تربیتی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

33. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

34. فصلنامه روانشناسی بالینی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی بالینی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه سمنان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر سمنان

35. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی کاربردی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

36. فصلنامه روانشناسی،علوم تربیتی و علوم اجتماعی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی بالینی, روانشناسی تربیتی, علوم رفتاری و اجتماعی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اردبيل – شهر اردبیل

37. فصلنامه رویکردهای نوین در روانشناسی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, روانشناسی بالینی, روانشناسی تربیتی, رفتار سازمانی, روانشناسی عصبی, روانشناسی عمومی, روانشناسی کاربردی, روانشناسی هویت، اجتماعی و کیفری, علوم رفتاری و اجتماعی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه جامع علمی کاربردی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کهکيلويه و بويراحمد – شهر گچساران

38. فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی تربیتی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

39. فصلنامه زن و فرهنگ

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی عمومی, هنر و علوم انسانی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خوزستان – شهر اهواز

40. فصلنامه علوم اجتماعی و تحقیقات علوم انسانی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, رفتار سازمانی, علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قزوين – شهر قزوین

مجلات روانشناسی

41. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

42. فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی بالینی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

43. فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش, جامعه شناسی

44. فصلنامه یادگیری و حافظه

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی تربیتی, آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: روانشناسی تربیتی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

45. فیزیولوژی عصبی روانشناسی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی عصبی, فیزیولوژی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان همدان – شهر همدان

46. ماهنامه پژوهش ملل

حوزه های تحت پوشش: حقوق و اقتصاد, روانشناسی, علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش, حقوق, علوم سیاسی و روابط بین الملل

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

47. ماهنامه پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, رفتار سازمانی, آموزش

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان ايلام – شهر ایلام

48. ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, جامعه شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خوزستان – شهر اهواز

49. مجله اصول بهداشت روانی

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – بهداشت روان, روانپزشکی, روانشناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

50. مجله بین المللی پژوهش روانشناسی و علوم تربیتی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, روانشناسی بالینی, روانشناسی تربیتی, رفتار سازمانی, روانشناسی عصبی, روانشناسی عمومی, روانشناسی کاربردی, روانشناسی هویت، اجتماعی و کیفری, علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

51. مجله بین المللی رهبری سازمانی

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, رفتار سازمانی, روانشناسی کاربردی, علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش, جامعه شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اردبيل – شهر اردبیل

52. مجله بین المللی علوم اجتماعی و روانشناسی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, روانشناسی بالینی, روانشناسی تربیتی, رفتار سازمانی, روانشناسی عصبی, روانشناسی عمومی, روانشناسی کاربردی, روانشناسی هویت، اجتماعی و کیفری, علوم رفتاری و اجتماعی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

53. مجله بین المللی علوم تربیتی وکاربردی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی بالینی, روانشناسی تربیتی, روانشناسی عمومی, علوم رفتاری و اجتماعی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

54. مجله روانشناسی مثبت ایران

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی عمومی, روانشناسی کاربردی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان هرمزگان – شهر بندرعباس

55. مجله علمی پژوهان

حوزه های تحت پوشش: پرستاری, پزشکی, جراحی, زنان و زایمان, سیاست گذاری سلامت, علوم پایه پزشکی, حرفه های پزشکی, طب مکمل, علوم آزمایشگاهی بالینی, داروسازی / داروشناسی, داروسازی (عمومی), دندانپزشکی, بهداشت دهان و دندان, جراحی دهان, دندانپزشکی (عمومی), فیزیولوژی, روانشناسی, آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

56. مجله علمی مطالعات روانشناسی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی کاربردی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان هرمزگان – شهر بندرعباس

57. مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی, علوم رفتاری و اجتماعی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

58. مطالعات روان شناختی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی بالینی, روانشناسی عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه الزهرا
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

59. نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی

حوزه های تحت پوشش: طب ورزشی, سیاست گذاری سلامت, مدیریت (عمومی), روانشناسی, روانشناسی بالینی, روانشناسی تربیتی, روانشناسی عصبی, روانشناسی عمومی, روانشناسی کاربردی, سلامت, ورزش و تربیت بدنی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر سمنان

60. نشریه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی تربیتی, علوم رفتاری و اجتماعی

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قزوين – شهر تاکستان

مجلات روانشناسی

61. مجله روان شناسی اجتماعی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خوزستان – شهر اهواز

62. مجله روان شناسی و دین

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی کاربردی, مطالعات مذهبی (الهیات)

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید