مجلات سم شناسی | مجلات علمی پژوهشی و ترویجی سم شناسی

مجلات سم شناسی | مجلات علمی پژوهشی و ترویجی سم شناسی

مجلات سم شناسی | مجلات علمی پژوهشی و ترویجی سم شناسی

مجلات سم شناسی | مجلات علمی پژوهشی و ترویجی سم شناسی :

1. فصلنامه ارتباطات شیمی ایران

حوزه های تحت پوشش: سم شناسی (عمومی), شیمی اعصاب, شیمی, شیمی (عمومی), شیمی آلی, شیمی تجزیه, شیمی فیزیک, شیمی معدنی, طیف سنجی, علم مواد, علم مواد (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه پیام نور (همه مراکز به صورت یکجا)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان ايلام – شهر ایلام

2. فصلنامه حفاظت گیاهان

حوزه های تحت پوشش: سم شناسی, آفت کشها, جنگلداری, علوم خاک, علوم کشاورزی, گیاه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

3. فصلنامه علوم باغبانی ایران

حوزه های تحت پوشش: آفت کشها, علوم کشاورزی و بیولوژی, علوم تغذیه, علوم خاک, علوم کشاورزی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان البرز – شهر کرج

4. فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی و کشاورزی, ایمنی شناسی, ایمنی شناسی پایه, ایمنی شناسی کاربردی, سم شناسی, آزمایش و ارزیابی, آفت کشها, سم شناسی (عمومی), علوم زیستی, بیوتکنولوژی, بیوشیمی / بیوفیزیک, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, زیست شناسی عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

5. مجله سم شناسی پزشکی آسیا اقیانوسیه

حوزه های تحت پوشش: سم شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

6. مجله بین المللی بیومدیکال و بهداشت عمومی

حوزه های تحت پوشش: پزشکی بالینی, علوم پایه پزشکی, علوم آزمایشگاهی بالینی, داروسازی (عمومی), سم شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کردستان – شهر سنندج

7. مجله پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی و کشاورزی, سم شناسی, آفت کشها, سم شناسی (عمومی), علوم کشاورزی و بیولوژی, علوم خاک, علوم کشاورزی, گیاه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

8. مجله سلول و تحقیقات مولکولی

حوزه های تحت پوشش: ایمنی شناسی, سم شناسی, علوم زیستی, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

9. مجله علمی میکروبیولوژی

حوزه های تحت پوشش: ایمنی شناسی, ایمنی شناسی پایه, ایمنی شناسی کاربردی, سم شناسی, آزمایش و ارزیابی, آفت کشها, سم شناسی (عمومی), علوم زیستی, بیوتکنولوژی, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, زیست شناسی عمومی, میکروب شناسی و ویروس شناسی, انگل شناسی, باکتری شناسی, قارچ شناسی, ویروس شناسی

10. نشریه بین المللی علوم بهداشت

حوزه های تحت پوشش: پاتولوژی (ایمنی شناسی), علوم پایه پزشکی, علوم آزمایشگاهی بالینی, ایمنی شناسی, ایمنی شناسی پایه, ایمنی شناسی کاربردی, سم شناسی, آزمایش و ارزیابی, آفت کشها, سم شناسی (عمومی), انگل شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی کاشان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر کاشان

11. فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم‌ها

حوزه های تحت پوشش: آزمایش و ارزیابی, علوم زیستی, زیست شناسی عمومی, انگل شناسی, باکتری شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه اصفهان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید