مجلات علوم اسلامی | مجلات علمی و پژوهشی و علمی و ترویجی علوم اسلامی

مجلات علوم اسلامی | مجلات علمی و پژوهشی و علمی و ترویجی علوم اسلامی

مجلات علوم اسلامی | مجلات علمی و پژوهشی و علمی و ترویجی علوم اسلامی

مجلات علوم اسلامی | مجلات علمی و پژوهشی و علمی و ترویجی علوم اسلامی :

1. پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی

حوزه های تحت پوشش: آموزش, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه جامع امام حسین
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

2. پژوهشنامه تأویلات قرآنی

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی, مطالعات مذهبی (الهیات)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر آمل

3. پژوهشنامه حقوق اسلامی

حوزه های تحت پوشش: حقوق, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه امام صادق
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

4. پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

5. پژوهشنامه فلسفه دین

حوزه های تحت پوشش: فلسفه, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه امام صادق
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

6. پژوهشنامه کلام تطبیقی شیعه

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

7. پژوهشنامه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث

حوزه های تحت پوشش: مطالعات مذهبی (الهیات), علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

8. پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی

حوزه های تحت پوشش: هنر و علوم انسانی, علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

9. پژوهش‌نامه میان‌رشته‌ای فقهی

حوزه های تحت پوشش: مطالعات مذهبی (الهیات), علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه امام صادق
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

10. تحقیقات علوم قرآن و حدیث

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه الزهرا
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر قرچک

11. دانشنامه علوم قرآن و حدیث

حوزه های تحت پوشش: مطالعات مذهبی (الهیات), علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

12. دو فصلنامه افکار سیاسی اسلام

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه امام صادق
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

13. دو فصلنامه دین و ارتباطات

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه امام صادق
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

14. دو فصلنامه مدیریت دانش اسلامی

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

15. دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی

حوزه های تحت پوشش: ادبیات, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

16. دو فصلنامه موعود پژوهی

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

17. دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی

حوزه های تحت پوشش: تاریخ, هنرهای تجسمی, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه هنر اسلامی تبریز
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر تبریز

18. دو ماهنامه آینه پژوهش

حوزه های تحت پوشش: کتابداری و اطلاع رسانی, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

19. دوفصلنامه آموزه های حدیثی

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

20. دوفصلنامه آموزه های فقه عبادی

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

مجلات علوم اسلامی

21. دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی

حوزه های تحت پوشش: فلسفه, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

22. دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی

حوزه های تحت پوشش: فلسفه, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

23. دوفصلنامه آموزه های قرآن و عترت

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

24. دوفصلنامه آموزه های قرآنی

حوزه های تحت پوشش: مطالعات مذهبی (الهیات), علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

25. دوفصلنامه آموزه های نوین کلامی

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

26. دوفصلنامه احسن الحدیث

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذرباىجان غربى – شهر خوى

27. دوفصلنامه اسلام و ارتباطات میان فرهنگی

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

28. دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی

حوزه های تحت پوشش: علوم رفتاری و اجتماعی, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

29. دوفصلنامه اسلام و مدیریت

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی), علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

30. دوفصلنامه اعتبار سنجی حدیث

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

31. دوفصلنامه الهیات قرآنی

حوزه های تحت پوشش: مطالعات مذهبی (الهیات), علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر ساری

32. دوفصلنامه امامت پژوهی

حوزه های تحت پوشش: مطالعات مذهبی (الهیات), علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

33. دوفصلنامه پرتو وحی

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه مفید
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

34. دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده

حوزه های تحت پوشش: علوم رفتاری و اجتماعی, علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

35. دوفصلنامه پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده

حوزه های تحت پوشش: علوم رفتاری و اجتماعی, علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

36. دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین

حوزه های تحت پوشش: فلسفه, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

37. دوفصلنامه پژوهش های علم و دین

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

38. دوفصلنامه پژوهش های فقهی زنان و خانواده

حوزه های تحت پوشش: علوم رفتاری و اجتماعی, علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

39. دوفصلنامه پژوهش های قرآنی در ادبیات

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی, ادبیات, مطالعات مذهبی (الهیات)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه لرستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان لرستان – شهر خرم آباد

40. دوفصلنامه پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

مجلات علوم اسلامی

41. دوفصلنامه پژوهش های نوین در آموزه های قرآن و سنت

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

42. دوفصلنامه پژوهشنامه علوی

حوزه های تحت پوشش: تاریخ, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

43. دوفصلنامه پژوهش‌های اقتصاد مقاومتی

حوزه های تحت پوشش: حقوق و اقتصاد, علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

44. دوفصلنامه تحقیقات قرآنی و حدیثی

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

45. دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی

حوزه های تحت پوشش: حقوق و اقتصاد, حسابداری, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه امام صادق
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

46. دوفصلنامه تربیت اسلامی

حوزه های تحت پوشش: آموزش, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

47. دوفصلنامه تفسیرپژوهی

حوزه های تحت پوشش: مطالعات مذهبی (الهیات), علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر تبریز

48. دوفصلنامه حقوق عمومی اسلامی

حوزه های تحت پوشش: حقوق, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه امام صادق
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

49. دوفصلنامه سیاست نامه مفید

حوزه های تحت پوشش: علوم سیاسی و روابط بین الملل, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه مفید
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

50. دوفصلنامه سیره پژوهی اهل بیت (ع)

حوزه های تحت پوشش: تاریخ, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

51. دوفصلنامه علمی شبهه پژوهی مطالعات قرآنی

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

52. دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث

حوزه های تحت پوشش: تاریخ, فلسفه, مطالعات مذهبی (الهیات), علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

53. دوفصلنامه فقه مقارن

حوزه های تحت پوشش: مطالعات مذهبی (الهیات), علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه مذاهب اسلامی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

54. دوفصلنامه فلسفه و کلام

حوزه های تحت پوشش: تاریخ و فلسفه علم, فلسفه, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

55. دوفصلنامه کتاب قیم

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه میبد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

56. دوفصلنامه کتاب و سنت گرایش اعتقادات حدیثی

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه قرآن و حدیث
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

57. دوفصلنامه کتیبه میراث شیعه

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی, تاریخ

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

58. دوفصلنامه کلام حکمت

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

59. دوفصلنامه مصباح الفقاهه

حوزه های تحت پوشش: حقوق, علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

60. دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی

حوزه های تحت پوشش: روانشناسی تربیتی, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

مجلات علوم اسلامی

61. دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی

حوزه های تحت پوشش: توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه امام صادق
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

62. دوفصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

63. دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی

حوزه های تحت پوشش: مطالعات مذهبی (الهیات), علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه مذاهب اسلامی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

64. دوفصلنامه مطالعات دین پژوهی

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی, مطالعات مذهبی (الهیات)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

65. دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه امام صادق
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

66. فصلنامه اخلاق

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

67. فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی

حوزه های تحت پوشش: علوم اجتماعی, مطالعات مذهبی (الهیات), علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

68. فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام

حوزه های تحت پوشش: علوم سیاسی و روابط بین الملل, علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

69. فصلنامه اندیشه نوین فقه و حقوق اسلامی

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

70. فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی

حوزه های تحت پوشش: مطالعات مذهبی (الهیات), علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

71. فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی

حوزه های تحت پوشش: جامعه شناسی, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

72. فصلنامه پژوهش های قرآنی

حوزه های تحت پوشش: مطالعات مذهبی (الهیات), علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

73. فصلنامه پژوهش های مدیریت در جهان اسلام

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

74. فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه قم
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

75. فصلنامه تأملات اخلاقی

حوزه های تحت پوشش: فلسفه, علوم اسلامی, علوم رفتاری و اجتماعی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان زنجان – شهر زنجان

76. فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

77. فصلنامه حوزه

حوزه های تحت پوشش: مطالعات مذهبی (الهیات), علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

78. فصلنامه حیات طیبه

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

79. فصلنامه رهیافت فرهنگ دینی

حوزه های تحت پوشش: هنر و علوم انسانی, علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

  • 80. فصلنامه رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی

    حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

    محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

 مجلات علوم اسلامی

81. فصلنامه سفینه

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

82. فصلنامه سیاست متعالیه

حوزه های تحت پوشش: علوم سیاسی و روابط بین الملل, علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

83. فصلنامه ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ

حوزه های تحت پوشش: هنر و علوم انسانی, علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

84. فصلنامه علوم حدیث

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی, مطالعات مذهبی (الهیات)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه قرآن و حدیث
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

85. فصلنامه فقه

حوزه های تحت پوشش: مطالعات مذهبی (الهیات), علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

86. فصلنامه فقه و اصول

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

87. فصلنامه فقه و حقوق نوین

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

88. فصلنامه مدیریت اسلامی

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی), علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه جامع امام حسین
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

89. فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی

حوزه های تحت پوشش: آموزش, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

90. فصلنامه مشکوة

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی, مطالعات مذهبی (الهیات)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

91. فصلنامه مطالعات تاریخ و تمدن ایران و اسلام

حوزه های تحت پوشش: انسان شناسی, تاریخ, تاریخ و فلسفه علم, علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

92. فصلنامه نقد و نظر

حوزه های تحت پوشش: مطالعات مذهبی (الهیات), علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

93. مجله آفاق الحضاره الاسلامیه

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

94. مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان ايلام – شهر ایلام

95. مجله جامعه و فرهنگ در جهان اسلام

حوزه های تحت پوشش: جامعه شناسی, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

96. مجله حدیث و اندیشه

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه قرآن و حدیث
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

97. مطالعات سبک شناختی قرآن کریم

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذرباىجان غربى – شهر خوى

98. دو فصلنامه تاریخ اسلام در آینه پژوهش

حوزه های تحت پوشش: تاریخ, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

99. دوفصلنامه فقه و اجتهاد

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

100. دوفصلنامه قرآن شناخت

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

مجلات علوم اسلامی

101. دوفصلنامه معارف عقلی

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

102. دوفصلنامه معارف منطقی

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

103. فصلنامه اسلام و پژوهش های تربیتی

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

104. فصلنامه مطالعات قرآن و فرهنگ اسلامی

حوزه های تحت پوشش: مطالعات مذهبی (الهیات), علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

105. فصلنامه معرفت کلامی

حوزه های تحت پوشش: فلسفه, علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

106. مجله اسلام و پژوهش‌های مدیریتی

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

107. مجله افق های اندیشه

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

108. مجله انوار معرفت

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

109. مجله عیار پژوهش در علوم اسلامی

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

110. مجله معرفت

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

111. مجله معرفت اخلاقی

حوزه های تحت پوشش: مطالعات مذهبی (الهیات), علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

112. معرفت اقتصاد اسلامی

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید