مجلات علوم کشاورزی و بیولوژی | مجلات علمی پژوهشی و ترویجی علوم کشاورزی و بیولوژی

مجلات علوم کشاورزی و بیولوژی | مجلات علمی پژوهشی و ترویجی علوم کشاورزی و بیولوژی

مجلات علوم کشاورزی و بیولوژی | مجلات علمی پژوهشی و ترویجی علوم کشاورزی و بیولوژی

مجلات علوم کشاورزی و بیولوژی | مجلات علمی پژوهشی و ترویجی علوم کشاورزی و بیولوژی :

1. پژوهش آب در کشاورزی

حوزه های تحت پوشش: علوم خاک

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه تحقیقات خاک و آب
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان البرز – شهر کرج

2. پژوهش های حفاظت آب و خاک

حوزه های تحت پوشش: علوم خاک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گلستان – شهر گرگان

3. دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی, گیاه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

4. دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی و بیولوژی, علوم خاک, گیاه شناسی, میکروب شناسی و ویروس شناسی, انگل شناسی, باکتری شناسی, قارچ شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان البرز – شهر کرج

5. دو فصلنامه زیست شناسی خاک

حوزه های تحت پوشش: علوم خاک, علوم زیستی و کشاورزی

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه تحقیقات خاک و آب
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن علوم خاک ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان البرز – شهر کرج

6. دو فصلنامه کشاورزی

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

7. دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی و بیولوژی, جنگلداری, علوم تغذیه, علوم خاک, علوم کشاورزی, گیاه شناسی, میکروب شناسی و ویروس شناسی, انگل شناسی, باکتری شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان البرز – شهر کرج

8. دو فصلنامه مدیریت اراضی

حوزه های تحت پوشش: علوم خاک

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه تحقیقات خاک و آب
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان البرز – شهر کرج

9. دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کرمان – شهر کرمان

10. دوفصلنامه اصلاح مولکولی گیاهان

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی, بیوتکنولوژی, زیست شناسی عمومی, علوم خاک, علوم کشاورزی, گیاه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر ساری

11. دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

12. دوفصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی

حوزه های تحت پوشش: بیوتکنولوژی, علوم کشاورزی و بیولوژی, گیاه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شهید باهنر کرمان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کرمان – شهر کرمان

13. دوفصلنامه بیوتکنولوژی گیاهی

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی و بیولوژی, گیاه شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان ايلام – شهر ایلام

14. دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی و بیولوژی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

15. دوفصلنامه پژوهش های گندم

حوزه های تحت پوشش: علوم تغذیه, علوم خاک, علوم کشاورزی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه کردستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کردستان – شهر سنندج

16. دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه ارومیه
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذرباىجان غربى – شهر ارومیه

17. دوفصلنامه پژوهش‌های مکانیک ماشین‌های کشاورزی

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شهرکرد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان چهارمحال و بختيارى – شهر شهرکرد

18. دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

حوزه های تحت پوشش: علوم خاک, علوم کشاورزی, گیاه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه زابل
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سيستان و بلوچستان – شهر زاهدان

19. دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی

حوزه های تحت پوشش: گیاه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه گنبد کاووس
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گلستان – شهر گنبد کاووس

20. دوفصلنامه تحقیقات کشاورزی ایران

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شیراز
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

مجلات علوم کشاورزی و بیولوژی

21. دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی و بیولوژی, علوم خاک, گیاه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی اصفهان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

22. دوفصلنامه چغندرقند

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی

سازمان علمی ناشر مجله: مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان البرز – شهر کرج

23. دوفصلنامه دانش اقتصادی در کشاورزی

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی, توسعه اقتصادی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه سیستان و بلوچستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سيستان و بلوچستان – شهر زاهدان

24. دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی و بیولوژی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شیراز
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

25. دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران

حوزه های تحت پوشش: آبزیان, علوم دامی, میکروب شناسی و ویروس شناسی, انگل شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شهرکرد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان چهارمحال و بختيارى – شهر شهرکرد

26. دوفصلنامه علوم و فناوری دامداری

حوزه های تحت پوشش: علوم دامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شهید باهنر کرمان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کرمان – شهر کرمان

27. دوفصلنامه فناوری گیاهان دارویی ایران

حوزه های تحت پوشش: داروسازی (عمومی), گیاه شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

28. دوفصلنامه ماشین های کشاورزی

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی و بیولوژی, علوم خاک, علوم کشاورزی, گیاه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن مهندسی مکانیک ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

29. دوفصلنامه مزرعه تغذیه دام و فیزیولوژی

حوزه های تحت پوشش: جانور شناسی, علوم دامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

30. دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران

حوزه های تحت پوشش: علوم تغذیه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

31. فصلنامه آب و خاک

حوزه های تحت پوشش: علوم خاک, علوم کشاورزی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

32. فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی, اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی, توسعه اقتصادی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

33. فصلنامه برنامه ریزی منابع جنگلی

حوزه های تحت پوشش: جنگلداری

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان چهارمحال و بختيارى – شهر شهرکرد

34. فصلنامه بوم شناسی کاربردی

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی و بیولوژی, علوم خاک, علوم کشاورزی, اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی اصفهان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

35. فصلنامه بوم شناسی کشاورزی

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی و کشاورزی, علوم خاک, علوم کشاورزی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد

36. فصلنامه به زراعی کشاورزی

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

37. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی و بیولوژی, آموزش

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

38. فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی

حوزه های تحت پوشش: علوم تغذیه

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

39. فصلنامه پژوهش های علوم دامی

حوزه های تحت پوشش: علوم دامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تبریز
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر تبریز

40. فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران

حوزه های تحت پوشش: علوم خاک, علوم کشاورزی, گیاه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

 مجلات علوم کشاورزی و بیولوژی

41. فصلنامه ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی و کشاورزی, علوم خاک, علوم کشاورزی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

42. فصلنامه تحقیقات دامپزشکی

حوزه های تحت پوشش: میکروبشناسی, دامپزشکی, آبزیان, جانور شناسی, علوم دامی, میکروب شناسی و ویروس شناسی, انگل شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

43. فصلنامه تحقیقات علوم و مهندسی جنگل

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان بوشهر – شهر بوشهر

44. فصلنامه تغذیه و امنیت غذایی

حوزه های تحت پوشش: تغذیه و رژیم غذایی, حرفه های پزشکی (عمومی), علوم تغذیه, شیمی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

45. فصلنامه تغذیه، روزه‌داری و سلامت

حوزه های تحت پوشش: علوم تغذیه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

46. فصلنامه تولیدات دامی

حوزه های تحت پوشش: علوم دامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

 

47. فصلنامه حفاظت گیاهان

حوزه های تحت پوشش: سم شناسی, آفت کشها, جنگلداری, علوم خاک, علوم کشاورزی, گیاه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

48. فصلنامه رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خوزستان – شهر باوى

49. فصلنامه زراعت و فناوری زعفران

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی, اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تربت حیدریه
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر تربت حیدریه

50. فصلنامه زیست شناسی کاربردی

حوزه های تحت پوشش: بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, زیست شناسی عمومی, علوم کشاورزی و بیولوژی, گیاه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه الزهرا
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن زیست شناسی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

51. فصلنامه طب دامی ایران

حوزه های تحت پوشش: دامپزشکی, جانور شناسی, علوم دامی, میکروب شناسی و ویروس شناسی, انگل شناسی, باکتری شناسی, قارچ شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

52. فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی

حوزه های تحت پوشش: بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, علوم تغذیه, میکروب شناسی و ویروس شناسی, میکروبیولوژی عمومی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

53. فصلنامه علوم آب و خاک

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی و بیولوژی, علوم خاک, علوم کشاورزی, اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی اصفهان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

54. فصلنامه علوم آبزیان

حوزه های تحت پوشش: آبزیان, علوم کشاورزی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان بوشهر – شهر بوشهر

55. فصلنامه علوم باغبانی ایران

حوزه های تحت پوشش: آفت کشها, علوم کشاورزی و بیولوژی, علوم تغذیه, علوم خاک, علوم کشاورزی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان البرز – شهر کرج

56. فصلنامه علوم دامی ایران

حوزه های تحت پوشش: علوم تغذیه, علوم دامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان البرز – شهر کرج

57. فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران

حوزه های تحت پوشش: علوم خاک, علوم کشاورزی, گیاه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

58. فصلنامه فناوری های نوین غذایی

حوزه های تحت پوشش: علوم تغذیه

سازمان علمی ناشر مجله: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

59. فصلنامه کشتیرانی و فناوری دریایی

حوزه های تحت پوشش: آبزیان, شیمی فیزیک, زیست مواد, علوم زمین, زمین شناسی, علوم دریایی و اقیانوسی, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, سیستم های اطلاعاتی, علوم محیط زیست, بهداشت محیط, مهندسی سازه, هیدرولیک و سدسازی, مهندسی و فناوری, مهندسی برق و الکترونیک, مهندسی مکانیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سيستان و بلوچستان – شهر چابهار

60. فصلنامه کنترل کیفیت مخاطرات مواد غذایی

حوزه های تحت پوشش: تغذیه و رژیم غذایی, علوم تغذیه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

مجلات علوم کشاورزی و بیولوژی

61. فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار

حوزه های تحت پوشش: علوم خاک, علوم کشاورزی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گلستان – شهر گرگان

62. فصلنامه مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی و کشاورزی, جنگلداری, علوم زمین, ژئوفیزیک, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

63. فصلنامه مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی, بیوتکنولوژی, بیوشیمی / بیوفیزیک, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, زیست شناسی عمومی, غدد درون ریز, فیزیولوژی, علوم کشاورزی و بیولوژی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

64. فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), تغذیه و رژیم غذایی, علوم تغذیه, میکروب شناسی و ویروس شناسی, انگل شناسی, باکتری شناسی, قارچ شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان چهارمحال و بختيارى – شهر شهرکرد

65. فن آوری های نوین در توسعه آبزی پروری

حوزه های تحت پوشش: آبزیان

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گلستان – شهر آزاد شهر

66. ماهنامه پیشرفت های کشاورزی

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی

67. مجله باغبانی و تحقیقات پس از برداشت

حوزه های تحت پوشش: علوم خاک, علوم کشاورزی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه بیرجند
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان جنوبى – شهر بیرجند

68. مجله بهداشت و توسعه

حوزه های تحت پوشش: سیاست گذاری سلامت, علوم تغذیه, آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کرمان – شهر کرمان

69. مجله بهره برداری و پرورش آبزیان

حوزه های تحت پوشش: آبزیان

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گلستان – شهر گرگان

70. مجله بین المللی بازیافت مواد آلی در کشاورزی

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی و کشاورزی, علوم کشاورزی و بیولوژی, علوم خاک, علوم کشاورزی, گیاه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

71. مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی

حوزه های تحت پوشش: علوم خاک, علوم کشاورزی, گیاه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تهران
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن علوم باغبانی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

72. مجله بیوسیستماتیک حیوانات

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی, جانور شناسی, علوم دامی, میکروب شناسی و ویروس شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

73. مجله پژوهش آب ایران

حوزه های تحت پوشش: علوم خاک, مهندسی آب و هیدرولوژی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شهرکرد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان چهارمحال و بختيارى – شهر شهرکرد

74. مجله پژوهش در نشخوارکنندگان

حوزه های تحت پوشش: علوم دامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گلستان – شهر گرگان

75. مجله پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی و کشاورزی, سم شناسی, آفت کشها, سم شناسی (عمومی), علوم کشاورزی و بیولوژی, علوم خاک, علوم کشاورزی, گیاه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

76. مجله پژوهش های تولید گیاهی

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گلستان – شهر گرگان

77. مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی

حوزه های تحت پوشش: بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, گیاه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه لرستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان لرستان – شهر خرم آباد

78. مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل

حوزه های تحت پوشش: جنگلداری

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گلستان – شهر گرگان

79. مجله تحقیقات دام و طیور

حوزه های تحت پوشش: فیزیولوژی, علوم کشاورزی و بیولوژی, علوم تغذیه, علوم دامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه بیرجند
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان جنوبى – شهر بیرجند

80. مجله تولید گیاهان

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی, گیاه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گلستان – شهر گرگان

مجلات علوم کشاورزی و بیولوژی

81. مجله حیات وحش و تنوع زیستی

حوزه های تحت پوشش: جانور شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه اراک
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مرکزى – شهر اراک

82. مجله زمین شناسی،محیط زیست و علوم بهداشتی

حوزه های تحت پوشش: زیست شناسی عمومی, علوم کشاورزی و بیولوژی, علوم کشاورزی, علوم محیط زیست, بهداشت محیط, مهندسی محیط زیست

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

83. مجله علمی پیشرفت های دامپزشکی

حوزه های تحت پوشش: دامپزشکی, فیزیولوژی, آبزیان, جانور شناسی, حشره شناسی, علوم دامی, میکروب شناسی و ویروس شناسی, انگل شناسی, ویروس شناسی

84. مجله علمی جانورشناسی

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی و کشاورزی, علوم زیستی, بیوتکنولوژی, بیوشیمی / بیوفیزیک, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, زیست شناسی عمومی, فیزیولوژی, جانور شناسی, علوم دامی, میکروب شناسی و ویروس شناسی, انگل شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

85. مجله علمی علوم بیولوژیکی

حوزه های تحت پوشش: بیوتکنولوژی, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, علوم کشاورزی و بیولوژی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

86. مجله علمی علوم دامی

حوزه های تحت پوشش: دامپزشکی, علوم دامی, انگل شناسی, باکتری شناسی, قارچ شناسی

87. مجله علمی علوم زراعی

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی و بیولوژی, جنگلداری, علوم خاک, علوم کشاورزی, گیاه شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

88. مجله علوم باغبانی

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی و بیولوژی, علوم خاک, علوم کشاورزی, گیاه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

89. مجله علوم طیور

حوزه های تحت پوشش: علوم دامی, علوم کشاورزی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گلستان – شهر گرگان

90. مجله علوم و فنون باغبانی ایران

حوزه های تحت پوشش: علوم خاک, علوم کشاورزی

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن علوم باغبانی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

91. مجله کارآفرینی در کشاورزی

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گلستان – شهر گرگان

92. مجله گیاهان دارویی ابن سینا

حوزه های تحت پوشش: پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی), داروسازی (عمومی), گیاه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

93. مجله مرتعداری

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گلستان – شهر گرگان

94. مجله معدن و محیط زیست

حوزه های تحت پوشش: علوم خاک, زمین شناسی, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی معدن, علوم محیط زیست

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی شاهرود
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر شاهرود

95. نشریه بهداشت آبزیان ایران

حوزه های تحت پوشش: آبزیان

سازمان علمی ناشر مجله: بهداشت آبزیان ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

96. نشریه بین المللی علوم تغذیه

حوزه های تحت پوشش: علوم تغذیه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

97. نشریه پژوهش های خاک

حوزه های تحت پوشش: علوم خاک

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه تحقیقات خاک و آب
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن علوم خاک ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان البرز – شهر کرج

98. نشریه تنوع جانوری

حوزه های تحت پوشش: بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, جانور شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه لرستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان لرستان – شهر خرم آباد

99. نشریه‏ علمی تخصصی پژواد

حوزه های تحت پوشش: دامپزشکی, ایمنی شناسی, علوم دامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

100. غذا و بهداشت

حوزه های تحت پوشش: علوم تغذیه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

مجلات علوم کشاورزی و بیولوژی

101. فصلنامه پژوهشهای جانوری

حوزه های تحت پوشش: جانور شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن زیست شناسی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

102. فصلنامه پژوهشهای گیاهی

حوزه های تحت پوشش: بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, زیست شناسی عمومی, فیزیولوژی, علوم کشاورزی و بیولوژی

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن زیست شناسی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

103. فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان

حوزه های تحت پوشش: آبزیان, جانور شناسی, گیاه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه گیلان
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن زیست شناسی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گيلان – شهر رشت

104. مجله پیشرفت‌ ها در علوم کشاورزی

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی و کشاورزی, علوم کشاورزی و بیولوژی, علوم کشاورزی, گیاه شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر ساری

105. نشریه زیست‌شناسی گیاهی ایران

حوزه های تحت پوشش: بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, زیست شناسی عمومی, علوم کشاورزی و بیولوژی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه اصفهان
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن زیست شناسی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر بوئین و میاندشت

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید