مجلات مدیریت عمومی | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی مدیریت عمومی

مجلات مدیریت عمومی | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی مدیریت عمومی

 مجلات مدیریت عمومی |مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی مدیریت عمومی

مجلات مدیریت عمومی | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی مدیریت عمومی :

1. پژوهش نامه مدیریت تحول

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

2. پژوهش های مدیریت منابع انسانی

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه جامع امام حسین
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

3. پژوهشهای مدیریت عمومی

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه سیستان و بلوچستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سيستان و بلوچستان – شهر زاهدان

4. چشم انداز مدیریت دولتی

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شهید بهشتی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

5. دوفصلنامه اسلام و مدیریت

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی), علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

6. دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی), تاریخ و فلسفه علم, مطالعات مذهبی (الهیات)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه امام صادق
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

7. دوفصلنامه پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی صنایع, مهندسی مکانیک, مدیریت (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

8. دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی

حوزه های تحت پوشش: بازاریابی, مدیریت (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

9. دوفصلنامه مدیریت راهبردی و آینده‌پژوهی

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

10. فصلنامه دانشکاو

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی), مدیریت (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر گرمسار

11. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی

حوزه های تحت پوشش: استراتژی و مدیریت استراتژیک, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی), روانشناسی تربیتی, رفتار سازمانی, روانشناسی عمومی, روانشناسی کاربردی, علوم رفتاری و اجتماعی, آموزش, جامعه شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

12. فصلنامه بین المللی مدیریت و آینده نگاری

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, اقتصاد تجاری, استراتژی و مدیریت استراتژیک, بازاریابی, کسب و کار, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

13. فصلنامه پژوهش های مدیریت در جهان اسلام

حوزه های تحت پوشش: علوم اسلامی, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

14. فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان ايلام – شهر ایلام

15. فصلنامه تخصصی رشد فناوری

حوزه های تحت پوشش: مهندسی و فناوری, مدیریت (عمومی), آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: جهاد دانشگاهی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

16. فصلنامه تخصصی مدیریت پیشرفت

حوزه های تحت پوشش: توسعه اقتصادی, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

17. فصلنامه جهان نوین

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذرباىجان غربى – شهر بوکان

18. فصلنامه دانش انتظامی استان سمنان

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اطلاعاتی, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر سمنان

19. فصلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی

حوزه های تحت پوشش: بازاریابی, کسب و کار, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

20. فصلنامه رهیافتی در مدیریت نوین

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه جامع علمی کاربردی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کهکيلويه و بويراحمد – شهر گچساران

 مجلات مدیریت عمومی

21. فصلنامه مدیریت اسلامی

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی), علوم اسلامی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه جامع امام حسین
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

22. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی), آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن مدیریت فناوری ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

23. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قزوين – شهر قزوین

24. فصلنامه مدیریت راهبردی دانش سازمانی

حوزه های تحت پوشش: استراتژی و مدیریت استراتژیک, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه جامع امام حسین
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

25. فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه پیام نور (همه مراکز به صورت یکجا)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

26. فصلنامه مدیریت عملیات خدمات

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد اجتماعی, بازاریابی, مدیریت (عمومی), جامعه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزش عالی راهبرد شمال
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گيلان – شهر رشت

27. فصلنامه مدیریت فراگیر

حوزه های تحت پوشش: سلامت، آموزش و رفاه, مدیریت (عمومی), مدیریت توریسم و گردشگری

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

28. فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

حوزه های تحت پوشش: تجارت، مدیریت و حسابداری, بازاریابی, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خوزستان – شهر اهواز

29. فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی), آموزش

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر چالوس

30. فصلنامه مدیریت و مطالعات حسابداری

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, حسابداری, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قزوين – شهر تاکستان

31. فصلنامه مطالعات تطبیقی در مدیریت مالی و حسابداری

حوزه های تحت پوشش: حسابداری, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اردبيل – شهر اردبیل

32. فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

33. فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: مدیریت دولتی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

34. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن مدیریت راهبردی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

35. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی

حوزه های تحت پوشش: مهندسی صنایع, استراتژی و مدیریت استراتژیک, مدیریت (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

36. فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی

حوزه های تحت پوشش: تجارت، مدیریت و حسابداری, استراتژی و مدیریت استراتژیک, بازاریابی, کسب و کار, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

37. فصلنامه مطالعات منابع انسانی

حوزه های تحت پوشش: استراتژی و مدیریت استراتژیک, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

38. فصلنامه مطالعات نوین کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

حوزه های تحت پوشش: توسعه اقتصادی, کسب و کار, حسابداری, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گيلان – شهر رشت

39. ماهنامه پژوهش های مدیریت و حسابداری

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, بازاریابی, کسب و کار, حسابداری, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گلستان – شهر گرگان

40. ماهنامه پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

حوزه های تحت پوشش: مهندسی و فناوری, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان ايلام – شهر ایلام

مجلات مدیریت عمومی

41. مجله بین المللی علوم مدیریت و اقتصاد

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, اقتصاد اجتماعی, اقتصاد بین الملل, اقتصاد تجاری, اقتصاد خرد, اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای, اقتصاد کلان, اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی, تاریخ اقتصاد, توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد, تجارت، مدیریت و حسابداری, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

42. مجله بین المللی کسب و کار و بازاریابی

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, استراتژی و مدیریت استراتژیک, بازاریابی, کسب و کار, حسابداری, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

43. مجله بین المللی مطالعات اقتصاد و مدیریت کسب و کار

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, اقتصاد اجتماعی, اقتصاد تجاری, اقتصاد خرد, اقتصاد کلان, توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد, سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, استراتژی و مدیریت استراتژیک, بازاریابی, کسب و کار, حسابداری, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

44. مجله رهیافت های نوین مدیریت و فن آوری

حوزه های تحت پوشش: سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

45. مجله علوم مدیریت و آموزش و پرورش

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, حقوق و اقتصاد, سلامت، آموزش و رفاه, سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, بازاریابی, کسب و کار, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی), آموزش, کتابداری و اطلاع رسانی, انسان شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

46. مجله مطالعات اکتشافی در حقوق و مدیریت

حوزه های تحت پوشش: حقوق و اقتصاد, مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان هرمزگان – شهر بندرعباس

47. مجله مطالعات نوین در مدیریت ورزشی

حوزه های تحت پوشش: ورزش و تربیت بدنی, مدیریت (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شهید باهنر کرمان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کرمان – شهر کرمان

48. نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد

حوزه های تحت پوشش: اقتصاد و دارائی, اقتصاد اجتماعی, اقتصاد بین الملل, اقتصاد تجاری, اقتصاد خرد, اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای, اقتصاد کلان, اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی, تاریخ اقتصاد, توسعه اقتصادی, حقوق و اقتصاد, سیستم های اقتصادی, تجارت، مدیریت و حسابداری, استراتژی و مدیریت استراتژیک, حسابداری, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, مدیریت (عمومی)

49. نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی

حوزه های تحت پوشش: طب ورزشی, سیاست گذاری سلامت, مدیریت (عمومی), روانشناسی, روانشناسی بالینی, روانشناسی تربیتی, روانشناسی عصبی, روانشناسی عمومی, روانشناسی کاربردی, سلامت, ورزش و تربیت بدنی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر سمنان

50. نشریه مطالعات رهبری فرهنگی

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اردبيل – شهر پارس آباد

51. نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه

حوزه های تحت پوشش: مدیریت (عمومی), مدیریت توریسم و گردشگری

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

52. نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی کشور

حوزه های تحت پوشش: محیط زیست (عمومی), مهندسی عمومی, مدیریت (عمومی), آموزش

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید