مجلات مسکن و معماری | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی مسکن و معماری

مجلات مسکن و معماری | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی مسکن و معماری

مجلات مسکن و معماری | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی مسکن و معماری

مجلات مسکن و معماری | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی مسکن و معماری :

1. پژوهش‌های مرمت و مطالعات معماری ایرانی اسلامی

حوزه های تحت پوشش: مسکن و معماری, معماری و شهرسازی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

2. دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر

حوزه های تحت پوشش: بوم شناسی, مسکن و معماری, ساخت و ساز, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), هنرهای تجسمی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

3. دو فصلنامه مطالعات معماری ایران

حوزه های تحت پوشش: مسکن و معماری, معماری و شهرسازی, باستان شناسی, تاریخ

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه کاشان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر کاشان

4. دوفصلنامه پژوهش های معماری و محیط

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه زنجان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان زنجان – شهر زنجان

5. دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, باستان شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه هنر اسلامی تبریز
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر تبریز

6. دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری

حوزه های تحت پوشش: ساخت و ساز, معماری و شهرسازی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

7. دوفصلنامه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر

حوزه های تحت پوشش: علوم زمین, زمین شناسی, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, معماری و شهرسازی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

8. دوفصلنامه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه هنر اسلامی تبریز
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر تبریز

9. دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علم و صنعت ایران
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن معماری و شهرسازی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

10. دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

11. دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, هنر و علوم انسانی, هنرهای تجسمی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه کاشان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر کاشان

12. شهر هوشمند

حوزه های تحت پوشش: مسکن و معماری, ساخت و ساز, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی و فناوری

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

13. فصلنامه دانشکاو

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی), مدیریت (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر گرمسار

14. فصلنامه ایوان چهارسو

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر تبریز

15. فصلنامه بین المللی علوم زمین و برنامه ریزی محیطی

حوزه های تحت پوشش: علوم زمین, پترولوژی و ژئوشیمی, تکتونیک / زلزله, زمین شناسی, زمین شناسی اقتصادی, ژئوفیزیک, علوم دریایی و اقیانوسی, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی معدن, هواشناسی, علوم محیط زیست, بهداشت محیط, معماری و شهرسازی, مهندسی آب و هیدرولوژی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر تبریز

16. فصلنامه بین المللی مطالعات پیشرفته معماری

حوزه های تحت پوشش: مسکن و معماری, ساخت و ساز, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر تبریز

17. فصلنامه بین المللی مطالعات شهری پیشرفته

حوزه های تحت پوشش: مسکن و معماری, معماری و شهرسازی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر تبریز

18. فصلنامه بین المللی هستی فضا

حوزه های تحت پوشش: مسکن و معماری, ساخت و ساز, معماری و شهرسازی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قزوين – شهر قزوین

19. فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

20. فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی

حوزه های تحت پوشش: ساخت و ساز, اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تربت حیدریه
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر تربت حیدریه

مجلات مسکن و معماری

21. فصلنامه شهر ایمن

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی

سازمان علمی ناشر مجله: پدافند غیرعامل ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

22. فصلنامه شهر پایدار

حوزه های تحت پوشش: علوم محیط زیست, معماری و شهرسازی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

23. فصلنامه مسکن و محیط روستا

حوزه های تحت پوشش: مسکن و معماری, اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشکده سوانح طبیعی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر اهر

24. فصلنامه مطالعات اجتماعی

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, جامعه شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

25. فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه مازندران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر بابلسر

26. فصلنامه مطالعات عمران شهری

حوزه های تحت پوشش: مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, ساخت و ساز, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان ايلام – شهر ایلام

27. فصلنامه مطالعات هنر اسلامی

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, هنر و علوم انسانی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

28. فصلنامه معماری سبز

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

29. فصلنامه معماری شناسی

حوزه های تحت پوشش: مسکن و معماری, ساخت و ساز, معماری و شهرسازی, ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی), اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای, مدیریت توریسم و گردشگری, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه, هنر و علوم انسانی, باستان شناسی, هنرهای تجسمی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

30. فصلنامه منظر

حوزه های تحت پوشش: مسکن و معماری, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی), مدیریت توریسم و گردشگری, باستان شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

31. فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی

حوزه های تحت پوشش: علوم زمین, زمین شناسی, ژئوفیزیک, مهندسی ژئوتکنیک / زمین شناسی مهندسی, مهندسی معدن, مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, مهندسی محیط زیست, ساخت و ساز, خاک و پی, مهندسی عمران (عمومی), هیدرولیک و سدسازی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی شاهرود
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن تونل ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر شاهرود

32. فصلنامه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﺳﺎزه

حوزه های تحت پوشش: ساخت و ساز, مهندسی عمران و سازه, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی راه و ترابری, مهندسی سازه, مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان لرستان – شهر خرم آباد

33. فصلنامه هنر و تمدن شرق

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, هنر و علوم انسانی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

34. فصلنامه هنرهای کاربردی و سنتی

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, هنرهای تجسمی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

35. فصلنامه‌ی پژوهشی شهرسازی و معماری هویت محیط

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کردستان – شهر قروه

36. ماهنامه باغ نظر

حوزه های تحت پوشش: ساخت و ساز, معماری و شهرسازی, مهندسی عمران (عمومی), هنرهای تجسمی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

37. ماهنامه پایاشهر

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, مهندسی عمران و سازه

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان لرستان – شهر خرم آباد

38. ماهنامه شباک

حوزه های تحت پوشش: مدیریت و سیاستگذاری محیط زیست, معماری و شهرسازی, هنر و علوم انسانی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

39. مجله بین المللی معماری و توسعه شهری

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

40. مجله علمی شهرسازی ایران

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

 مجلات مسکن و معماری

41. مطالعات طراحی شهری و پژوهش‌های شهری

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان البرز – شهر کرج

42. نشریه علمی پژوهش در مهندسی عمران و معماری ایران

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی, مهندسی عمران و سازه, مهندسی عمران (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

43. نشریه مهندسی سازه و ساخت

حوزه های تحت پوشش: ساخت و ساز, مهندسی عمران و سازه, خاک و پی, ساخت و مدیریت پروژه, مهندسی سازه, مهندسی عمران (عمومی)

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

44. ﻧﺸﺮﯾﻪ انگلیسی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﺳﺎزه

حوزه های تحت پوشش: ساخت و ساز, مهندسی عمران و سازه, مهندسی حفاظت در مقابل آتش, مهندسی راه و ترابری, مهندسی عمران (عمومی), مهندسی مکانیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان لرستان – شهر خرم آباد

45. هویت شهر

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

46. فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای

حوزه های تحت پوشش: زمین شناسی, زمین شناسی اقتصادی, معماری و شهرسازی, اقتصاد شهری، روستایی و منطقه ای, اقتصاد کشاورزی منابع طبیعی, توسعه اقتصادی, مدیریت توریسم و گردشگری, جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

47. ماهنامه جغرافیا، عمران، شهرسازی و معماری

حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان قم – شهر قم

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید