مجلات میکروب شناسی و ویروس شناسی | مجلات علمی و پژوهشی میکروب شناسی و ویروس شناسی

مجلات میکروب شناسی و ویروس شناسی

 مجلات میکروب شناسی و ویروس شناسی | مجلات علمی و پژوهشی میکروب شناسی و ویروس شناسی

مجلات میکروب شناسی و ویروس شناسی | مجلات علمی و پژوهشی میکروب شناسی و ویروس شناسی :

1. دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی و بیولوژی, علوم خاک, گیاه شناسی, میکروب شناسی و ویروس شناسی, انگل شناسی, باکتری شناسی, قارچ شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان البرز – شهر کرج

2. دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی

حوزه های تحت پوشش: علوم کشاورزی و بیولوژی, جنگلداری, علوم تغذیه, علوم خاک, علوم کشاورزی, گیاه شناسی, میکروب شناسی و ویروس شناسی, انگل شناسی, باکتری شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان البرز – شهر کرج

3. دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران

حوزه های تحت پوشش: آبزیان, علوم دامی, میکروب شناسی و ویروس شناسی, انگل شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شهرکرد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان چهارمحال و بختيارى – شهر شهرکرد

4. فصلنامه تحقیقات دامپزشکی

حوزه های تحت پوشش: میکروبشناسی, دامپزشکی, آبزیان, جانور شناسی, علوم دامی, میکروب شناسی و ویروس شناسی, انگل شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

5. فصلنامه طب دامی ایران

حوزه های تحت پوشش: دامپزشکی, جانور شناسی, علوم دامی, میکروب شناسی و ویروس شناسی, انگل شناسی, باکتری شناسی, قارچ شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

6. فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی

حوزه های تحت پوشش: بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, علوم تغذیه, میکروب شناسی و ویروس شناسی, میکروبیولوژی عمومی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

7. فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران

حوزه های تحت پوشش: پزشکی, بیماریهای عفونی, میکروبشناسی, میکروب شناسی و ویروس شناسی, میکروبیولوژی عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن علمی میکروبشناسی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

8. فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), تغذیه و رژیم غذایی, علوم تغذیه, میکروب شناسی و ویروس شناسی, انگل شناسی, باکتری شناسی, قارچ شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان چهارمحال و بختيارى – شهر شهرکرد

9. مجله بیوسیستماتیک حیوانات

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی, جانور شناسی, علوم دامی, میکروب شناسی و ویروس شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه فردوسی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

10. مجله علمی پیشرفت های دامپزشکی

حوزه های تحت پوشش: دامپزشکی, فیزیولوژی, آبزیان, جانور شناسی, حشره شناسی, علوم دامی, میکروب شناسی و ویروس شناسی, انگل شناسی, ویروس شناسی

11. مجله علمی جانورشناسی

حوزه های تحت پوشش: علوم زیستی و کشاورزی, علوم زیستی, بیوتکنولوژی, بیوشیمی / بیوفیزیک, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, زیست شناسی عمومی, فیزیولوژی, جانور شناسی, علوم دامی, میکروب شناسی و ویروس شناسی, انگل شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر اهر

12. مجله علمی علوم دامی

حوزه های تحت پوشش: دامپزشکی, علوم دامی, انگل شناسی, باکتری شناسی, قارچ شناسی

13. مجله علمی میکروبیولوژی

حوزه های تحت پوشش: ایمنی شناسی, ایمنی شناسی پایه, ایمنی شناسی کاربردی, سم شناسی, آزمایش و ارزیابی, آفت کشها, سم شناسی (عمومی), علوم زیستی, بیوتکنولوژی, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, زیست شناسی عمومی, میکروب شناسی و ویروس شناسی, انگل شناسی, باکتری شناسی, قارچ شناسی, ویروس شناسی

14. مجله گزارش های نوین زیست پزشکی

حوزه های تحت پوشش: میکروب شناسی و ویروس شناسی, پاتولوژی (ایمنی شناسی), هماتولوژی (خونشناسی), فیزیولوژی, بیوشیمی, بیوتکنولوژی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

15. میکروبیولوژی بالینی و عفونت

حوزه های تحت پوشش: میکروبیولوژی عمومی, بیماریهای عفونی, میکروب شناسی و ویروس شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان همدان – شهر همدان

16. نشریه بین المللی علوم بهداشت

حوزه های تحت پوشش: پاتولوژی (ایمنی شناسی), علوم پایه پزشکی, علوم آزمایشگاهی بالینی, ایمنی شناسی, ایمنی شناسی پایه, ایمنی شناسی کاربردی, سم شناسی, آزمایش و ارزیابی, آفت کشها, سم شناسی (عمومی), انگل شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی کاشان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر کاشان

17. فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسم‌ها

حوزه های تحت پوشش: آزمایش و ارزیابی, علوم زیستی, زیست شناسی عمومی, انگل شناسی, باکتری شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه اصفهان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

 

 

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید