مجلات ورزش و تربیت بدنی | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی ورزش و تربیت بدنی

مجلات ورزش و تربیت بدنی | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی ورزش و تربیت بدنی

مجلات ورزش و تربیت بدنی | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی ورزش و تربیت بدنی

مجلات ورزش و تربیت بدنی | مجلات علمی و پژوهشی و ترویجی ورزش و تربیت بدنی :

1. پژوهش در رفتار حرکتی

حوزه های تحت پوشش: ورزش و تربیت بدنی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه الزهرا
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر اسلامشهر

2. دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

حوزه های تحت پوشش: طب ورزشی, ورزش و تربیت بدنی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه بیرجند
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان جنوبى – شهر بیرجند

3. دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق)

حوزه های تحت پوشش: ورزش و تربیت بدنی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

4. دوفصلنامه رهیافت های نو در علوم ورزشی

حوزه های تحت پوشش: ورزش و تربیت بدنی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

5. دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش

حوزه های تحت پوشش: ورزش و تربیت بدنی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه صنعتی شاهرود
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر سمنان

6. دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی

حوزه های تحت پوشش: ورزش و تربیت بدنی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

7. دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی

حوزه های تحت پوشش: ورزش و تربیت بدنی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه حکیم سبزواری
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر سبزوار

8. دوماهنامه بین المللی علوم کاربردی در تربیت بدنی

حوزه های تحت پوشش: ورزش و تربیت بدنی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

9. دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی

حوزه های تحت پوشش: ورزش و تربیت بدنی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

10. فصلنامه پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی

حوزه های تحت پوشش: ورزش و تربیت بدنی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

11. فصلنامه رفتار حرکتی

حوزه های تحت پوشش: ورزش و تربیت بدنی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

12. فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری

حوزه های تحت پوشش: ورزش و تربیت بدنی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

13. فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها

حوزه های تحت پوشش: ورزش و تربیت بدنی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

14. فصلنامه فیزیولوژی ورزشی

حوزه های تحت پوشش: ورزش و تربیت بدنی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

15. فصلنامه مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی

حوزه های تحت پوشش: ورزش و تربیت بدنی

16. فصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی

حوزه های تحت پوشش: ورزش و تربیت بدنی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

17. مجله پژوهش در مدیریت ورزشی

حوزه های تحت پوشش: ورزش و تربیت بدنی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علامه طباطبائی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

18. مجله علوم ورزشی و سلامت

حوزه های تحت پوشش: ورزش و تربیت بدنی

سازمان علمی ناشر مجله: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

19. مجله مطالعات نوین در مدیریت ورزشی

حوزه های تحت پوشش: ورزش و تربیت بدنی, مدیریت (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه شهید باهنر کرمان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کرمان – شهر کرمان

20. مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

حوزه های تحت پوشش: ورزش و تربیت بدنی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه پیام نور (همه مراکز به صورت یکجا)
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

مجلات ورزش و تربیت بدنی

21. نشریه بین المللی یادگیری و کنترل حرکتی

حوزه های تحت پوشش: آموزش, ورزش و تربیت بدنی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

22. نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی

حوزه های تحت پوشش: طب ورزشی, سیاست گذاری سلامت, مدیریت (عمومی), روانشناسی, روانشناسی بالینی, روانشناسی تربیتی, روانشناسی عصبی, روانشناسی عمومی, روانشناسی کاربردی, سلامت, ورزش و تربیت بدنی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر سمنان

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید