مجلات پزشکی | مجلات علمی و پژوهشی و علمی و ترویجی پزشکی

مجلات پزشکی | مجلات علمی و پژوهشی و علمی و ترویجی پزشکی

مجلات پزشکی | مجلات علمی و پژوهشی و علمی و ترویجی پزشکی

مجلات پزشکی | مجلات علمی و پژوهشی و علمی و ترویجی پزشکی :

1. بیوشیمی پزشکی

حوزه های تحت پوشش: بیوشیمی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان همدان – شهر همدان

2. دو فصلنامه تعالی بالینی

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پرستاری عمومی, پزشکی آزمایشگاهی, پزشکی بالینی, پزشکی خانواده, پزشکی ریه و تنفس, پزشکی قانونی, پزشکی کل نگر, طب ورزشی, تشخیص پزشکی, طب پیشگیری, طب سالمندی, مدیریت بیمارستانی, مدیریت پزشکی, مراقبت پزشکی, حرفه های پزشکی, طب مکمل

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر ساری

3. دو فصلنامه علم سنجی کاسپین

حوزه های تحت پوشش: مدیریت اطلاعات و اسناد پزشکی, مدیریت بیمارستانی, حرفه های پزشکی, آمار و احتمالات, تکنولوژی اینترنت و وب, سیستم های اطلاعاتی, سیستم های اطلاعاتی مدیریتی, آموزش, کتابداری و اطلاع رسانی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

4. دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

حوزه های تحت پوشش: طب ورزشی, ورزش و تربیت بدنی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه بیرجند
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان جنوبى – شهر بیرجند

5. دوفصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – مدیریت, سیاست گذاری سلامت, مدیریت اطلاعات و اسناد پزشکی, مدیریت بیمارستانی, مدیریت پزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان هرمزگان – شهر بندرعباس

6. دوفصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی

حوزه های تحت پوشش: آموزش پزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

7. دوفصلنامه تحقیقات رفتارهای اجتماعی و سلامت

حوزه های تحت پوشش: اطلاع رسانی پزشکی, ایدز و HIV, پزشکی خانواده, سوء مصرف مواد, سیاست گذاری سلامت, طب پیشگیری, سلامت، آموزش و رفاه, آموزش, سلامت

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

8. دوفصلنامه تحقیقات سلامت در بلایا

حوزه های تحت پوشش: سیاست گذاری سلامت

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

9. دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی

حوزه های تحت پوشش: آموزش پزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان هرمزگان – شهر بندرعباس

10. دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما

حوزه های تحت پوشش: آموزش پزشکی, آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی ارتش
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

11. دوفصلنامه مهندسی فرآیندها

حوزه های تحت پوشش: سیاست گذاری سلامت, مدیریت بیمارستانی, مدیریت پزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر ساری

12. دوفصلنامه نوین سلامت

حوزه های تحت پوشش: سیاست گذاری سلامت, علوم پایه پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر ساری

13. دوماهنامه پزشکی هرمزگان

حوزه های تحت پوشش: سیاست گذاری سلامت, علوم پایه پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان هرمزگان – شهر بندرعباس

14. دوماهنامه طلوع بهداشت

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – بهداشت جامعه, پرستاری – بهداشت روان, طب پیشگیری, بهداشت دهان و دندان

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

15. دوماهنامه فیض

حوزه های تحت پوشش: تشخیص پزشکی, علوم پایه پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی کاشان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر کاشان

16. طب و تزکیه

حوزه های تحت پوشش: آموزش پزشکی, اخلاق پزشکی, اطلاع رسانی پزشکی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

17. فصلنامه آسیب شناسی ایران

حوزه های تحت پوشش: بیماریها, پاتولوژی (ایمنی شناسی), پزشکی آزمایشگاهی

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن علمی آسیب شناسی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

18. فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

حوزه های تحت پوشش: سیاست گذاری سلامت, علوم پایه پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تربیت مدرس
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

19. فصلنامه آینده آموزش پزشکی

حوزه های تحت پوشش: آموزش پزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

20. فصلنامه ابن سینا

حوزه های تحت پوشش: روانپزشکی, پزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی ارتش
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

مجلات پزشکی

21. فصلنامه اسلام و سلامت

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), آموزش پزشکی, پزشکی بالینی, پزشکی خانواده, سیاست گذاری سلامت, طب پیشگیری, طب سالمندی, علوم پایه پزشکی, مدیریت پزشکی, حرفه های پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی), طب مکمل, مطالعات مذهبی (الهیات)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر بابل

22. فصلنامه بیماری های پستان

حوزه های تحت پوشش: اولتراسونوگرافی, پاتولوژی (ایمنی شناسی), سرطان

سازمان علمی ناشر مجله: جهاد دانشگاهی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

23. فصلنامه بین المللی پیشگیری از دردهای عضلانی اسکلتی

حوزه های تحت پوشش: آموزش پزشکی, استئوپاتی (استخوان و مفاصل), سیاست گذاری سلامت, سلامت

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تربیت مدرس

24. فصلنامه بین المللی تحقیقات پزشکی

حوزه های تحت پوشش: طب اورژانس, علوم پایه پزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن علمی طب اورژانس ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر ساری

25. فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی

حوزه های تحت پوشش: پزشکی, حرفه های پزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

26. فصلنامه پاتوفیزیولوژی مولکولی

حوزه های تحت پوشش: آلرژی و ایمنولوژی بالینی, اپیدمیولوژی, اندوکرینولوژی (فیزیولوژی غدد داخلی) و متابولیسم, انکولوژی, بیماری های ویروسی, بیماریهای عفونی, پاتوفیزیولوژی, پاتولوژی (ایمنی شناسی), پزشکی آزمایشگاهی, ایمنی شناسی کاربردی, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

27. فصلنامه پرستار و پزشک در رزم

حوزه های تحت پوشش: پرستاری عمومی, روانپزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی), روانشناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی ارتش
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

28. فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – زنان و زایمان, پزشکی آزمایشگاهی, تصویربرداری پزشکی, رادیولوژی، پزشکی هسته ای، تصویر برداری پزشکی, زنان و زایمان

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کردستان – شهر سنندج

29. فصلنامه پرستاری قلب و عروق

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – مراقبت ویژه, قلب و عروق

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن علمی پرستاران قلب ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

30. فصلنامه پزشکی شخصی

حوزه های تحت پوشش: آموزش پزشکی, پزشکی آزمایشگاهی, پزشکی بالینی, پزشکی خانواده, تشخیص پزشکی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

31. فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – بهداشت جامعه, طب پیشگیری

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

32. فصلنامه تحقیقات دامپزشکی

حوزه های تحت پوشش: میکروبشناسی, دامپزشکی, آبزیان, جانور شناسی, علوم دامی, میکروب شناسی و ویروس شناسی, انگل شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

33. فصلنامه تحقیقات روماتولوژی

حوزه های تحت پوشش: روماتولوژی

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن علمی روماتولوژی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

34. فصلنامه تحقیقات سلامت کاسپین

حوزه های تحت پوشش: اپیدمیولوژی, سلامت

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گيلان – شهر رشت

35. فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت

حوزه های تحت پوشش: سیاست گذاری سلامت

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

36. فصلنامه دانش و تندرستی

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پزشکی, آلرژی و ایمنولوژی بالینی, آموزش پزشکی, اپیدمیولوژی, اطلاع رسانی پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی), علوم آزمایشگاهی بالینی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر شاهرود

37. فصلنامه راهبردهای بازنشستگی

حوزه های تحت پوشش: طب سالمندی, سلامت، آموزش و رفاه, آموزش

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

38. فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت

حوزه های تحت پوشش: سیاست گذاری سلامت, حرفه های پزشکی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

39. فصلنامه رویکردهای نوین در آزمایشگاه‌های علمی ایران

حوزه های تحت پوشش: پزشکی آزمایشگاهی, علوم آزمایشگاهی بالینی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه مراغه
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان آذربايجان شرقى – شهر مراغه

40. فصلنامه زنان و مامایی و سرطانهای زنان

حوزه های تحت پوشش: زنان و زایمان, سرطان

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

مجلات پزشکی

41. فصلنامه سرطان پستان

حوزه های تحت پوشش: سرطان

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

42. فصلنامه سواد سلامت

حوزه های تحت پوشش: آموزش پزشکی, سیاست گذاری سلامت

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن علمی آموزش بهداشت ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

43. فصلنامه سیاستگذاری سلامت و سلامت پایدار

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), آموزش پزشکی, سوء مصرف مواد, سیاست گذاری سلامت

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

44. فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد

حوزه های تحت پوشش: سیاست گذاری سلامت, مدیریت بیمارستانی, مدیریت پزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

45. فصلنامه طب پیشگیری

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – بهداشت جامعه, پرستاری – بهداشت روان, طب پیشگیری, حرفه های پزشکی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان هرمزگان – شهر بندرعباس

46. فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی

حوزه های تحت پوشش: پزشکی, پزشکی آزمایشگاهی, پزشکی قانونی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

47. فصلنامه علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی

حوزه های تحت پوشش: بیهوشی, پزشکی آزمایشگاهی, رادیولوژی، پزشکی هسته ای، تصویر برداری پزشکی, طب اورژانس, علوم پایه پزشکی, میکروبشناسی, هماتولوژی (خونشناسی), حرفه های پزشکی (عمومی), سرویس های طب اورژانس

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی ارتش
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

48. فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – سالمندی, پزشکی بالینی, رادیولوژی، پزشکی هسته ای، تصویر برداری پزشکی, طب سالمندی, طب فیزیکی و توانبحشی, فیزیوتراپی, کاردرمانی, کایروپرکتیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

49. فصلنامه علوم مراقبتی نظامی

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – بیهوشی, پرستاری – جراحی, پرستاری عمومی, جراحی, طب اورژانس, طب فیزیکی و توانبحشی, علوم پایه پزشکی, مراقبت پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی ارتش
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

50. فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران

حوزه های تحت پوشش: پزشکی, بیماریهای عفونی, میکروبشناسی, میکروب شناسی و ویروس شناسی, میکروبیولوژی عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن علمی میکروبشناسی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

51. فصنامه پزشکی نوید نو

حوزه های تحت پوشش: پزشکی, آموزش پزشکی, تشخیص پزشکی, علوم پایه پزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

52. مجله آموزش و سلامت جامعه

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), تغذیه و رژیم غذایی, سوء مصرف مواد, سیاست گذاری سلامت, طب اورژانس, طب پیشگیری, طب سالمندی, طب فیزیکی و توانبحشی, طب کودکان, علوم پایه پزشکی, مدیریت اطلاعات و اسناد پزشکی, مدیریت بیمارستانی, مدیریت پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی), آموزش, سلامت

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان همدان – شهر همدان

53. مجله ارگونومی

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – مدیریت, پرستاری – مراقبت ویژه, اطلاع رسانی پزشکی, مدیریت اطلاعات و اسناد پزشکی, مدیریت بیمارستانی, مدیریت پزشکی, سلامت

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان همدان – شهر همدان

54. مجله استخوان و جراحی عمومی

حوزه های تحت پوشش: استئوپاتی (استخوان و مفاصل), جراحی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

55. مجله اصول بهداشت روانی

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – بهداشت روان, روانپزشکی, روانشناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

56. مجله الکترونیکی بین المللی پزشکی

حوزه های تحت پوشش: آموزش پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان هرمزگان – شهر بندرعباس

57. مجله بهداشت و توسعه

حوزه های تحت پوشش: سیاست گذاری سلامت, علوم تغذیه, آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کرمان – شهر کرمان

58. مجله بین المللی بیومدیکال و بهداشت عمومی

حوزه های تحت پوشش: پزشکی بالینی, علوم پایه پزشکی, علوم آزمایشگاهی بالینی, داروسازی (عمومی), سم شناسی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کردستان – شهر سنندج

59. مجله بین المللی پزشکی رضوی

حوزه های تحت پوشش: پزشکی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

60. مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته بیولوژی و پزشکی

حوزه های تحت پوشش: تشخیص پزشکی, حرفه های پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی), علوم زیستی, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان ايلام – شهر ایلام

مجلات پزشکی

61. مجله بین المللی علوم بهداشت و زندگی

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پرستاری – بهداشت جامعه, پرستاری – بهداشت روان, سیاست گذاری سلامت, حرفه های پزشکی (عمومی), علوم زیستی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کرمانشاه – شهر کرمانشاه

62. مجله بین المللی کودکان

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – کودکان, طب کودکان

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

63. مجله پزشکی بالینی

حوزه های تحت پوشش: پزشکی بالینی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

64. مجله پزشکی بالینی ابن سینا

حوزه های تحت پوشش: پزشکی, اطلاع رسانی پزشکی, بیهوشی, پاتوفیزیولوژی, جراحی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان همدان – شهر همدان

65. مجله پزشکی قلب و قفسه سینه

حوزه های تحت پوشش: قلب و عروق

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سازمان علمی ناشر مجله: جامعه علمی جراحان ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

66. مجله پزشکی هسته ای ایران

حوزه های تحت پوشش: رادیولوژی، پزشکی هسته ای، تصویر برداری پزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

67. مجله پزشکی هسته ای و زیست شناسی آسیا اقیانوسیه

حوزه های تحت پوشش: رادیولوژی، پزشکی هسته ای، تصویر برداری پزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

68. مجله پیشگامان انفورماتیک سلامت

حوزه های تحت پوشش: آموزش پزشکی, اطلاع رسانی پزشکی, تشخیص پزشکی, نرم افزار, سلامت

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

69. مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی

حوزه های تحت پوشش: بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک, علوم پایه پزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر اسلامشهر

70. مجله تحقیقات بیهوشی سلولی و مولکولی

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – جراحی, پرستاری – فارماکولوژی, بیهوشی, جراحی اعصاب, فیزیولوژی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

71. مجله تحقیقات در ارولوژی

حوزه های تحت پوشش: پزشکی, اورولوژی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان همدان – شهر همدان

72. مجله تحقیقات در علوم سلامت

حوزه های تحت پوشش: سلامت, سلامت، آموزش و رفاه, اپیدمیولوژی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان همدان – شهر همدان

73. مجله جراحی مغز و اعصاب ایران

حوزه های تحت پوشش: جراحی, جراحی اعصاب

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان گيلان – شهر رشت

74. مجله دانشکده پرستاری ارتش

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – اورژانس, پرستاری – بیهوشی, پرستاری – جراحی, پرستاری – مراقبت ویژه, آموزش پزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی ارتش
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

75. مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور

حوزه های تحت پوشش: بیماریها, پزشکی آزمایشگاهی, علوم پایه پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر نیشابور

76. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت

حوزه های تحت پوشش: روانپزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کردستان – شهر سنندج

77. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران

حوزه های تحت پوشش: زنان و زایمان

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

78. مجله سلامت سالمندان

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – سالمندی, طب سالمندی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

79. مجله طب تولید مثل ایران

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – زنان و زایمان, آلرژی و ایمنولوژی بالینی, آموزش پزشکی, اپیدمیولوژی, اندوکرینولوژی (فیزیولوژی غدد داخلی) و متابولیسم, پزشکی باروری و ناباروری, پزشکی بالینی, پزشکی خانواده, علوم آزمایشگاهی بالینی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

80. مجله علمی پژوهان

حوزه های تحت پوشش: پرستاری, پزشکی, جراحی, زنان و زایمان, سیاست گذاری سلامت, علوم پایه پزشکی, حرفه های پزشکی, طب مکمل, علوم آزمایشگاهی بالینی, داروسازی / داروشناسی, داروسازی (عمومی), دندانپزشکی, بهداشت دهان و دندان, جراحی دهان, دندانپزشکی (عمومی), فیزیولوژی, روانشناسی, آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

مجلات پزشکی

81. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

حوزه های تحت پوشش: آموزش پزشکی, علوم پایه پزشکی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان ايلام – شهر ایلام

82. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

حوزه های تحت پوشش: پزشکی, علوم پایه پزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی زنجان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان زنجان – شهر زنجان

83. مجله علمی جراحی

حوزه های تحت پوشش: اورولوژی, جراحی, جراحی اعصاب, جراحی پلاستیک, جراحی توراکس (جراحی قفسه صدری), جراحی عروق, جراحی کولون و رکتوم (کولورکتال)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

84. مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران

حوزه های تحت پوشش: گوش حلق بینی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

85. مجله علمی ناباروری ایران

حوزه های تحت پوشش: پزشکی باروری و ناباروری

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

86. مجله علوم پزشکی زانکو

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پرستاری, پزشکی, دندانپزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کردستان – شهر سنندج

87. مجله فیزیک پزشکی ایران

حوزه های تحت پوشش: طب فیزیکی و توانبحشی, حرفه های پزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سازمان علمی ناشر مجله: انجمن علمی فیزیک پزشکی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

88. مجله گزارش های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی

حوزه های تحت پوشش: بیوشیمی, زیست شناسی عمومی, بیولوژی مولکولی، بیولوژی سلولی و ژنتیک

سازمان علمی ناشر مجله: مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

89. مجله گزارش های نوین زیست پزشکی

حوزه های تحت پوشش: میکروب شناسی و ویروس شناسی, پاتولوژی (ایمنی شناسی), هماتولوژی (خونشناسی), فیزیولوژی, بیوشیمی, بیوتکنولوژی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

90. مجله گیاهان دارویی ابن سینا

حوزه های تحت پوشش: پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی), داروسازی (عمومی), گیاه شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

91. مجله مامایی و بهداشت باروری

حوزه های تحت پوشش: پزشکی باروری و ناباروری, زنان و زایمان

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

92. مجله مدیریت اطلاعات سلامت

حوزه های تحت پوشش: سیاست گذاری سلامت, مدیریت اطلاعات و اسناد پزشکی, مدیریت بیمارستانی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر اصفهان

93. مجله مراقبت مبتنی بر شواهد

حوزه های تحت پوشش: مراقبت پزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

94. مجله مهندسی بهداشت حرفه ای

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – بهداشت جامعه, پرستاری – بهداشت روان, مدیریت بیمارستانی, بهداشت دهان و دندان, سلامت

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان همدان – شهر همدان

95. مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی

حوزه های تحت پوشش: آموزش پزشکی, اخلاق پزشکی, اطلاع رسانی پزشکی, پزشکی آزمایشگاهی, پزشکی باروری و ناباروری, پزشکی بالینی, پزشکی خانواده, طب درد, پزشکی ریه و تنفس, پزشکی قانونی, پزشکی کل نگر, تشخیص پزشکی, تصویربرداری پزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان فارس – شهر شیراز

96. میکروبیولوژی بالینی و عفونت

حوزه های تحت پوشش: میکروبیولوژی عمومی, بیماریهای عفونی, میکروب شناسی و ویروس شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان همدان – شهر همدان

97. نشریه بین المللی علوم بهداشت

حوزه های تحت پوشش: پاتولوژی (ایمنی شناسی), علوم پایه پزشکی, علوم آزمایشگاهی بالینی, ایمنی شناسی, ایمنی شناسی پایه, ایمنی شناسی کاربردی, سم شناسی, آزمایش و ارزیابی, آفت کشها, سم شناسی (عمومی), انگل شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی کاشان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان اصفهان – شهر کاشان

98. نشریه پژوهش در مدیریت ورزش و روانشناسی

حوزه های تحت پوشش: طب ورزشی, سیاست گذاری سلامت, مدیریت (عمومی), روانشناسی, روانشناسی بالینی, روانشناسی تربیتی, روانشناسی عصبی, روانشناسی عمومی, روانشناسی کاربردی, سلامت, ورزش و تربیت بدنی

محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سمنان – شهر سمنان

99. نشریه تحقیقات پیشرفته در متابولیت های میکروبی و تکنولوژی

حوزه های تحت پوشش: میکروبشناسی, ایمنی شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید