انصراف از چاپ مقاله

انصراف از چاپ مقاله - انصراف از چاپ مقاله

برخی از مواقع وجود دارند که شما از انتشار و چاپ مقاله ای که آن را ارسال کرده اید منصرف میشوید و این یعنی انصراف از چاپ مقاله که هرگز افراد موفق در این زمینه آن را توصیه نمیکنند .شاید شما در زمان خیلی کمی مقاله را ارسال کرده باشید واحتمال این وجود دارد که در این مدت مقاله شما به ادیتور ارسال  و دیده نشده باشد . در این زمان درخواست انصراف برای مقاله مشکلی را ایجاد نمیکند ولی برخی از مجلات بعد از این که مقاله توسط ادیتور بررسی شد و نامه بازبینی و ویرایش به نویسنده مسئول مقاله ارسال شد، درخواست انصرافرا نخواهند پذیرفت.

 

نامه پس گرفتن مقاله از مجله

ایمیل زدن به ادیتور مجله مرحله ای است که برای پس گرفتن مقاله از مجله باید آن را طی کنید اما این نامه شکلی رسمی دارد که باید حتما با آن آشنایی پیدا کنید . اولین نکته این است که مقاله یک شناسه دارد که باید آن را ذکر کنید (آی دی id) سپس باید دلایل خود را به طور واضح و روشن شح دهید .

نامه انگلیسی به سردبیر مجله برای انصراف از چاپ مقاله

یک نمونه از نامه ارسالی به سردبیر ژورنال برای انصراف از چاپ مقاله در زیر ارائه شده است:

Dear editor

I would like to withdraw my manuscript entitled “ ” with ID “ ” from further consideration by your journal “ ”. Because … .

Kindly inform me about the withdrawal process. I’m looking forward to hear from you.

Yours faithfully

ایمیل را که فرستادید صبر کنید  تا سردبیر مجله نامه تایید انصراف از چاپ را برای شما ارسال کند.  اگر سردبیر به نامه درخواست شما جواب نداد چند بار دیگر ایمیل بزنید و منتظر بمانید تا پاسخ دریافت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید