لیست مجلات رشته مهندسی کشاورزی آب و خاک

لیست مجلات رشته مهندسی کشاورزی آب و خاک

لیست مجلات رشته مهندسی کشاورزی آب و خاک

لیست مجلات رشته مهندسی کشاورزی آب و خاک :

ژئو فیزیک و ژئو شیمی خاک، آب و سایر موارد مربوط به حاصلخیزی خاک در رشته مهندسی کشاورزی گرایش آب و خاک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مجلات معتبر داخلی و مورد تایید وزارت علوم در رشته کشاورزی با توجه موضوع دسته بندی شده‌اند. در این مطلب لیست مجلات رشته مهندسی کشاورزی- آب و خاک ارائه شده است.

مقالات مرتبط با گرایش آب و خاک در مجلات علمی داخلی گرایش آب و خاک باید منتشر شوند.

 

پایان نامه من بزرگترین سامانه مشاوره انجام پایان نامه ارشد و دکتری و مقالات علمی در ایران

اکسپت فوری مقاله | مشاوره پروپوزال | انجام پایان نامه دکتری

لیست مجلات علمی داخلی گرایش آب و خاک رشته مهندسی کشاورزی

مجلات معتبر و مورد تایید وزارت علوم در رشته مهندسی کشاورزی گرایش آب و خاک عبارتند از:

ردیف –نام نشریه اعتبار
۱ مدیریت آب در کشاورزی – انجمن علمی آبیاری و زهکشی ایران علمی – ترویجی
۲ علوم و مهندسی آبیاری (علمی کشاورزی سابق) – دانشگاه شهید چمران اهواز علمی – پژوهشی
۳ علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق) – دانشگاه صنعتی
اصفهان
علمی – پژوهشی
۴ حفاظت منابع آب و خاک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات علمی – پژوهشی
۵ زیست شناسی خاک – انجمن علوم خاک ایران علمی – پژوهشی
۶ کشاورزی دانش آب و خاک (دانش کشاورزی مسابق) – دانشگاه تبریز علمی – پژوهشی
۷ تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات، مهندسی کشاورزی سابق)
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
علمی – پژوهشی
۸ تحقیقات کاربردی خاک – دانشگاه ارومیه علمی – پژوهشی
۹ تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران سابق) – پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه تهران
علمی – پژوهشی
۱۰ پژوهشهای خاک (علوم خاک و آب سابق) – مؤسسه تحقیقات خاک و آب علمی – پژوهشی
۱۱ پژوهشهای حفاظت آب و خاک (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سابق) –
دانشگاه گرگان
علمی – پژوهشی
۱۲ پژوهش آب در کشاورزی (علوم خاک و آب سابق) – مؤسسه تحقیقات خاک و آب علمی – پژوهشی
۱۳ پژوهش آب ایران – دانشگاه شهرکرد علمی – پژوهشی
۱۴ آبیاری و زهکشی – انجمن آبیاری و زهکشی ایران علمی – پژوهشی
۱۵ آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی سابق) – دانشگاه فردوسی مشهد علمی – پژوهشی
۱۶ آب و توسعه پایدار – دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری شرکت آبنا مشهد علمی – ترویجی
۱۷ مهندسی آبیاری و آب ایران – انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران علمی – پژوهشی
۱۸ هواشناسی کشاورزی – انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران علمی – پژوهشی
۱۹ مدیریت خاک و تولید پایدار – انجمن علوم خاک ایران علمی – پژوهشی
۲۰ مدیریت آب و آبیاری – دانشگاه تهران علمی – پژوهشی
۲۱ مهندسی منابع آب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت علمی – پژوهشی

دیدگاهتان را بنویسید