مجلات علمی و پژوهشی رشته اقتصاد | مجلات اقتصاد | لیست مجلات اقتصاد

مجلات علمی و پژوهشی رشته اقتصاد | مجلات اقتصاد | لیست مجلات اقتصاد

مجلات علمی و پژوهشی رشته اقتصاد | مجلات اقتصاد | لیست مجلات اقتصاد

مجلات علمی و پژوهشی رشته اقتصاد | مجلات اقتصاد | لیست مجلات اقتصاد :

رشته اقتصاد در ایران با توجه به توانایی های علمی، استعداد و علایق دانش آموزان بعد از کنکور سراسری انتخاب می شود و یا انتخابیست که بالاجبار دانش آموز آن را قبول شده است. در ایران برای این رشته از مقطع لیسانس به بالاتر امکان تحصیل وجود دارد و رفته رفته جایگاه رشته اقتصاد در حال شکل گیری است و در تحصیلات بالاتر در مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد و دکترا به صورت خیلی تخصصی تر ادامه می یابد.

بازار کار رشته اقتصاد به گونه ای است که یک اقتصاددان باید در تعامل با سایر رشته ها باشد. ازآنجایی‌ که اقتصاد جدایی‌ ناپذیر از علوم سیاسی و فرهنگی هر ملتی است دانشجو و فارغ‌التحصیلان رشته اقتصاد بدون شک شناختی از این موارد نیز به دست خواهند آورد و حداقل مزیت آموختن این رشته درکی از رفتارهای ملت و دولت و اوضاع سیاسی اقتصادی مملکت خود و دیگر ملت هاست و البته در کشورمان نسبت به دیگر رشته ها دارای بازار کار متناسبی نیز می باشد.

لیست مجلات علمی رشته اقتصاد وزارت علوم، فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر در رشته اقتصاد، مقالات علمی و پژوهشی ژورنال های داخلی رشته اقتصاد، فهرست مجلات و نشریات علمی و ترویجی اقتصاد، راهنمایی پذیرش اکسپت فوری و تضمینی مقاله علمی و پژوهشی اقتصاد، پذیرش مقاله علمی و ترویجی اقتصاد از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

1. Iranian Economic Review انگليسي
Iranian Economic Review
ISSN 1026-6542
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر ابولقاسم مهدوي
سردبير: دكتر حسين عباسي نژاد
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 52 + متن »

2. Journal of Money & Economy انگليسي
Journal of Money & Economy
ISSN 1735-1057
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر مسعود نيلي
سردبير: دكتر غلامعلي شرزه اي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال يازدهم شماره 2 + متن »

3. مجله اقتصاد منابع طبيعي
هشی رشته اقتصادISSN 2345-301x
فصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر سيد جواد امام جمعه زاده
سردبير: دكتر رحمان خوش اخلاق
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين شماره 9 »
»» توقف انتشار

4. نشريه اقتصاد مالي فارسي – انگليسي
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي
مدير مسئول: دكتر نعمت فليحي
سردبير: دكتر جمشيد پژويان
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 40 »

5. فصلنامه اقتصاد و مديريت شهري فارسي – انگليسي
ISSN 2345-2870
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن علمي اقتصاد شهري ايران
مدير مسئول: سيدمحسن طباطبايي مزدآبادي
سردبير: مهدي صادقي شاهداني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 22 + متن »

6. فصلنامه اقتصاد و الگوسازي
ISSN 2476-5775
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد بهشتي
مدير مسئول: دكتر عباس عرب مازار
سردبير: دكتر محمد نوفرستي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 32 + متن »

7. دو فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه اي
ISSN 2251-7790
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر محمدحسين مهدوي عادلي
سردبير: دكتر مصطفي سليمي فر
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين شماره 14 + متن »
»» آرشيو اين مجله در مجله دانش و توسعه مي باشد.

8. مجله اقتصاد و بانكداري اسلامي
فصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن علمي اقتصاد اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر عباس عرب مازار
سردبير: دكتر ميثم موسائي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 23 + متن »

9. نشريه اقتصاد و تجارت نوين فارسي، انگليسي
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول: دكتر سيد سجاد علم الهدي
سردبير: دكتر سعيد مشيري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 39 + متن »

10. نشريه اقتصاد پولي، مالي
ISSN 2251-8452
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر محمدحسين مهدوي عادلي
سردبير: دكتر محمود هوشمند
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين شماره 14 + متن »
»» آرشيو اين مجله در مجله دانش و توسعه مي باشد.

11. فصلنامه اقتصاد مقداري فارسي – انگليسي
ISSN 2008-5850
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد چمران اهواز
مدير مسئول: دكتر حسن فرازمند
سردبير: دكتر سيدعزيز آرمن
محل انتشار: اهواز ساير مشخصات» عناوين شماره 56 + متن »
»» اين نشريه تا پايان سال 87 با نام فصلنامه بررسي هاي اقتصادي منتشر شده است.

12. فصلنامه اقتصاد اسلامي فارسي – انگليسي
ISSN 1735-3262
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
مدير مسئول: علي اكبر رشاد
سردبير: عباس عرب مازار
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين شماره 70 + متن » اشتراک»

13. دو فصلنامه اقتصاد تطبيقي
ISSN 2383-0565
دوفصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
مدير مسئول: سيد سجاد علم الهدي
سردبير: احمد كتابي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

14. نشريه اقتصاد شهري فارسي
ISSN 2588-4867
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: بابك صفاري
سردبير: نعمت الله اكبري
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين سال دوم شماره 1 + متن »

15. فصلنامه برنامه ريزي و بودجه
ISSN 2251-9092
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي (وابسته به رياست جمهوري)
مدير مسئول: دكتر مسعود نيلي
سردبير: دكتر غلامعلي فرجادي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 136 + متن » اشتراک»

16. فصلنامه پژوهش هاي پولي – بانكي
ISSN 2008-5788
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده پولي و بانكي
مدير مسئول: دكتر علي ديواندري
سردبير: دكتر احمد مجتهد
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 35 + متن »
»» اين مجله تا شماره 11 با نام فصلنامه پول و اقتصاد منتشر شده است.

17. فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران
ISSN 1726-0728
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده علوم اقتصادي – دانشگاه علامه طباطبايي
مدير مسئول: دكتر تيمور محمدي
سردبير: دكتر عبدالرسول قاسمي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 73 + متن » اشتراک»

18. فصلنامه پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي
ISSN 2228-5954
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه پيام نور
مدير مسئول: دكتر هادي غفاري
سردبير: دكتر محمدرضا لطفعلي پور
محل انتشار: اراك ساير مشخصات» عناوين شماره 31 + متن »

19. فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي
ISSN 1027-9024
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: معاونت امور اقتصادي- وزارت امور اقتصادي و دارايي
مدير مسئول: حسين ميرشجاعيان حسيني
سردبير: محسن مهرآرا
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 85 + متن »

20. پژوهشنامه ماليات
ISSN 2251-6484
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: سازمان امور مالياتي كشور
مدير مسئول: سيد كامل تقوي نژاد
سردبير: دكتر تيمور رحمانى
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال بيست و پنجم شماره 36 + متن »
21. پژوهشنامه اقتصاد انرژي ايران
ISSN 2423-5954
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
مدير مسئول: دكتر حميد آماده
سردبير: دكتر مسعود درخشان
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 23 + متن »
»» اين مجله تا شماره 6 با نام فصلنامه اقتصاد محيط زيست و انرژي منتشر شده است.

22. پژوهشنامه اقتصاد كلان
ISSN 2322-1178
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه مازندران
مدير مسئول: دكتر مهرداد مدهوشي
سردبير: دكتر احمد جعفري صميمي
محل انتشار: بابلسر ساير مشخصات» عناوين سال دوازدهم شماره 23 + متن »
»» اين مجله تا سال 88 با نام پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي منتشر شده است.

23. پژوهشنامه اقتصادي
ISSN 1735-210X
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده علوم اقتصادي ـ دانشگاه علامه طباطبايي
مدير مسئول: دكتر اسفنديار جهانگرد
سردبير: دكتر عباس شاكري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 67 + متن » اشتراک»

24. فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي (رشد و توسعه پايدار)
ISSN 1735-6768
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: دكتر عباس عصاري آراني
سردبير: دكتر يداله دادگر
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هجدهم شماره 2 + متن »
»» اين نشريه تا سال 90 با نام پژوهشهاي اقتصادي منتشر شده است.

25. فصلنامه تحقيقات مدلسازي اقتصادي
ISSN 2228-6454
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه خوارزمي
مدير مسئول: دكتر محمدرضا منجذب
سردبير: دكتر محسن ابراهيمي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 31 + متن »

26. فصلنامه تحقيقات اقتصادي فارسي – انگليسي
ISSN 0039-8969
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده اقتصاد – دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر حسين عباسي نژاد
سردبير: دكتر جعفر عبادي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 123 + متن »

27. دو فصلنامه جستارهاي اقتصادي ايران
ISSN 1735-3300
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدير مسئول: عليرضا اعرافي
سردبير: حسين آقانظري
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين شماره 29 + متن » اشتراک»

28. مجله دانش و توسعه
ISSN 2008-1456
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر محمد حسين مهدوي عادلي
سردبير: دكتر محمود هوشمند
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال هفدهم شماره 34 + متن »
»» توقف انتشار

29. فصلنامه راهبرد اقتصادي
ISSN 2252-0597
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده تحقيقات راهبردي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام
مدير مسئول: دكتر علي اكبر ولايتي
سردبير: دكتر اكبر كميجاني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 14 + متن »

30. نشريه راهبرد توسعه
ISSN 1735-2460
فصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: مهندس سيدمرتضي نبوي
مدير مسئول: دكتر محمد خوش چهره
سردبير: دكتر حسن سبحاني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 53 + متن » اشتراک»
»» اين مجله تا شماره 31 با نام راهبرد ياس منتشر شده است.

31. مجله سياست گذاري اقتصادي فارسي – انگليسي
ISSN 2008-0131
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه يزد
مدير مسئول: دكتر زهرا نصراللهي
سردبير: دكتر كاظم ياوري
محل انتشار: يزد ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 18 + متن »

32. فصلنامه سياستهاي مالي و اقتصادي
ISSN 2345-3435
فصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي
مدير مسئول: دكتر حسين مير شجاعيان حسيني
سردبير: داوود منظور
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 21 + متن »

33. نشريه مدلسازي اقتصاد سنجي
ISSN 2345-654X
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه سمنان
مدير مسئول: دكتر مجيد مداح
سردبير: دكتر اسمعيل ابونوري
محل انتشار: سمنان ساير مشخصات» عناوين شماره 7 + متن »
»» اين نشريه از شماره 4 رتبه علمي پژوهشي دريافت كرده است.

34. فصلنامه مدلسازي اقتصادي
ISSN 1735-9910
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه
مدير مسئول: دكتر اسمعيل ابونوري
سردبير: دكتر محمود محمودزاده
محل انتشار: فيروزكوه ساير مشخصات» عناوين شماره 41 + متن »

35. مجله مطالعات اقتصادي انگليسي

Iranian Journal of Economic Studies
ISSN 2322-1402
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: دكتر قاسم حببيب آگهي
سردبير: دكتر علي حسين صمدي
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

36. نشريه مطالعات و سياستهاي اقتصادي (نامه مفيد) فارسي، انگليسي
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه مفيد قم
مدير مسئول: سيدمسعود موسوي كريمي
سردبير: اكبر كميجاني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 106 + متن »
»» اين مجله از شماره 101 از مجله نامه مفيد تفكيك شده است.

37. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي
ISSN 1626-1735
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: موسسه مطالعات بين المللي انرژي
مدير مسئول: علي اصغر زارعي
سردبير: دكتر حميد ابريشمي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 56 + متن »

38. دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامي
ISSN 2008-4102
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه امام صادق (ع)
مدير مسئول: دكتر محمدهادي زاهدي وفا
سردبير: دكتر محمد مهدي عسكري
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 19 + متن »

39. مجله مطالعات اقتصاد بين الملل انگليسي
International Economics Stud
ISSN 2008-9643
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اصفهان
مدير مسئول: دكتر خديجه نصرالهي
سردبير: دكتر سيد كميل طيبي
محل انتشار: اصفهان ساير مشخصات» عناوين شماره 46 + متن »
»» اين مجله تا آخر سال 87 با عنوان مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان منتشر شده است.

40. فصلنامه مطالعات اقتصادي كاربردي ايران
ISSN 2322-2530
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه بوعلي سينا
مدير مسئول: دكتر سعيد عيسي زاده
سردبير: دكتر محمدحسن فطرس
محل انتشار: همدان ساير مشخصات» عناوين شماره 26 + متن »
41. نشريه معرفت اقتصاد اسلامي
ISSN 2008_8515
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس سره
مدير مسئول: محمدجواد توكلي
سردبير: حسن آقانظري
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين سال نهم شماره 1 + متن » اشتراک»

42. فصلنامه نظريه هاي كاربردي اقتصاد
ISSN 2423-6578
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تبريز
مدير مسئول: دكتر حسين پناهي
سردبير: دكتر محمد علي متفكرآزاد
محل انتشار: تبريز ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »


مجلات علمی و پژوهشی رشته اقتصاد | مجلات اقتصاد | لیست مجلات اقتصاد

پایان نامه من بزرگترین سامانه مشاوره انجام پایان نامه ارشد و دکتری و مقالات علمی در ایران

اکسپت فوری مقاله | مشاوره پروپوزال | انجام پایان نامه دکتری

دیدگاهتان را بنویسید