مجلات علمی پژوهشی رشته مهندسی کشاورزی گرایش اکولوژی

مجلات علمی پژوهشی رشته مهندسی کشاورزی گرایش اکولوژی

مجلات علمی پژوهشی رشته مهندسی کشاورزی گرایش اکولوژی

مجلات علمی پژوهشی رشته مهندسی کشاورزی گرایش اکولوژی

مجلات معتبر و مورد تایید وزارت علوم در رشته مهندسی کشاورزی گرایش اکولوژی عبارتند از:

پایان نامه من بزرگترین سامانه مشاوره انجام پایان نامه ارشد و دکتری و مقالات علمی در ایران

اکسپت فوری مقاله | مشاوره پروپوزال | انجام پایان نامه دکتری


مجلات علمی پژوهشی رشته مهندسی کشاورزی گرایش اکولوژی :

ردیف نام نشریه اعتبار
۱ دانش کشاورزی و تولید پایدار ( دانش کشاورزی سابق) – دانشگاه تبریز علمی-پژوهشی
۲ بوم شناسی کشاورزی – دانشگاه فردوسی مشهد علمی-پژوهشی
۳ حفاظت زیست بوم گیاهان – دانشگاه گنبد کاووس علمی-پژوهشی
۴ خشکبوم – دانشگاه یزد – با همکاری دانشگاه های دیگر علمی-پژوهشی
۵ کشاورزی بوم شناختی – انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران علمی-پژوهشی
۶ asplan Journal of Environmental Science
علوم محیطی خزر – دانشگاه گیلان
علمی-پژوهشی
۷ دانشگاه تربیت مدرس- Ecopersia علمی-پژوهشی
۸ Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان – با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی-پژوهشی
۹ کوهیدرولوژی – دانشگاه تهران با همکاری انجمن آبخیزداری ایران علمی-پژوهشی
۱۰ بوم شناسی کاربردی (علوم و فنون کشاورزی ایران سابق) – دانشگاه صنعتی اصفهان علمی-پژوهشی
۱۱ اکوبیولوژی تالاب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز علمی-پژوهشی

دیدگاهتان را بنویسید