مجلات پرستاری | مجلات علمی و پژوهشی پرستاری و علمی و ترویجی

مجلات پرستاری | مجلات علمی و پژوهشی پرستاری و علمی و ترویجی

مجلات پرستاری | مجلات علمی و پژوهشی پرستاری و علمی و ترویجی

مجلات پرستاری | مجلات علمی و پژوهشی پرستاری و علمی و ترویجی :

1. دو فصلنامه تعالی بالینی

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پرستاری عمومی, پزشکی آزمایشگاهی, پزشکی بالینی, پزشکی خانواده, پزشکی ریه و تنفس, پزشکی قانونی, پزشکی کل نگر, طب ورزشی, تشخیص پزشکی, طب پیشگیری, طب سالمندی, مدیریت بیمارستانی, مدیریت پزشکی, مراقبت پزشکی, حرفه های پزشکی, طب مکمل

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان مازندران – شهر ساری

2. دوفصلنامه اطلاع رسانی پزشکی نوین

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – مدیریت, سیاست گذاری سلامت, مدیریت اطلاعات و اسناد پزشکی, مدیریت بیمارستانی, مدیریت پزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان هرمزگان – شهر بندرعباس

3. دوماهنامه طلوع بهداشت

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – بهداشت جامعه, پرستاری – بهداشت روان, طب پیشگیری, بهداشت دهان و دندان

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

4. فصلنامه بهداشت کار وارتقای سلامت

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – بهداشت جامعه, پرستاری – بهداشت روان, حرفه های پزشکی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

5. فصلنامه بهورز

حوزه های تحت پوشش: پرستاری عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

6. فصلنامه پرستار و پزشک در رزم

حوزه های تحت پوشش: پرستاری عمومی, روانپزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی), روانشناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی ارتش
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

7. فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – زنان و زایمان, پزشکی آزمایشگاهی, تصویربرداری پزشکی, رادیولوژی، پزشکی هسته ای، تصویر برداری پزشکی, زنان و زایمان

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کردستان – شهر سنندج

8. فصلنامه پرستاری دیابت زابل

حوزه های تحت پوشش: پرستاری عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان سيستان و بلوچستان – شهر زاهدان

9. فصلنامه پرستاری قلب و عروق

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – مراقبت ویژه, قلب و عروق

سازمان علمی ناشر مجله: انجمن علمی پرستاران قلب ایران
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

10. فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – بهداشت جامعه, طب پیشگیری

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

11. فصلنامه تغذیه و امنیت غذایی

حوزه های تحت پوشش: تغذیه و رژیم غذایی, حرفه های پزشکی (عمومی), علوم تغذیه, شیمی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

12. فصلنامه طب پیشگیری

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – بهداشت جامعه, پرستاری – بهداشت روان, طب پیشگیری, حرفه های پزشکی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان هرمزگان – شهر بندرعباس

13. فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – سالمندی, پزشکی بالینی, رادیولوژی، پزشکی هسته ای، تصویر برداری پزشکی, طب سالمندی, طب فیزیکی و توانبحشی, فیزیوتراپی, کاردرمانی, کایروپرکتیک

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

14. فصلنامه علوم مراقبتی نظامی

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – بیهوشی, پرستاری – جراحی, پرستاری عمومی, جراحی, طب اورژانس, طب فیزیکی و توانبحشی, علوم پایه پزشکی, مراقبت پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی)

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی ارتش
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

15. فصلنامه کنترل کیفیت مخاطرات مواد غذایی

حوزه های تحت پوشش: تغذیه و رژیم غذایی, علوم تغذیه

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

16. فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), تغذیه و رژیم غذایی, علوم تغذیه, میکروب شناسی و ویروس شناسی, انگل شناسی, باکتری شناسی, قارچ شناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان چهارمحال و بختيارى – شهر شهرکرد

17. مجله آموزش و سلامت جامعه

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), تغذیه و رژیم غذایی, سوء مصرف مواد, سیاست گذاری سلامت, طب اورژانس, طب پیشگیری, طب سالمندی, طب فیزیکی و توانبحشی, طب کودکان, علوم پایه پزشکی, مدیریت اطلاعات و اسناد پزشکی, مدیریت بیمارستانی, مدیریت پزشکی, حرفه های پزشکی (عمومی), آموزش, سلامت

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان همدان – شهر همدان

18. مجله ارگونومی

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – مدیریت, پرستاری – مراقبت ویژه, اطلاع رسانی پزشکی, مدیریت اطلاعات و اسناد پزشکی, مدیریت بیمارستانی, مدیریت پزشکی, سلامت

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان همدان – شهر همدان

19. مجله اصول بهداشت روانی

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – بهداشت روان, روانپزشکی, روانشناسی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

20. مجله بین المللی علوم بهداشت و زندگی

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پرستاری – بهداشت جامعه, پرستاری – بهداشت روان, سیاست گذاری سلامت, حرفه های پزشکی (عمومی), علوم زیستی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کرمانشاه – شهر کرمانشاه

مجلات پرستاری

21. مجله بین المللی کودکان

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – کودکان, طب کودکان

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان خراسان رضوى – شهر مشهد

22. مجله تحقیقات بیهوشی سلولی و مولکولی

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – جراحی, پرستاری – فارماکولوژی, بیهوشی, جراحی اعصاب, فیزیولوژی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

23. مجله دانشکده پرستاری ارتش

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – اورژانس, پرستاری – بیهوشی, پرستاری – جراحی, پرستاری – مراقبت ویژه, آموزش پزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی ارتش
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان تهران – شهر تهران

24. مجله سلامت سالمندان

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – سالمندی, طب سالمندی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

25. مجله طب تولید مثل ایران

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – زنان و زایمان, آلرژی و ایمنولوژی بالینی, آموزش پزشکی, اپیدمیولوژی, اندوکرینولوژی (فیزیولوژی غدد داخلی) و متابولیسم, پزشکی باروری و ناباروری, پزشکی بالینی, پزشکی خانواده, علوم آزمایشگاهی بالینی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان يزد – شهر یزد

26. مجله علمی پژوهان

حوزه های تحت پوشش: پرستاری, پزشکی, جراحی, زنان و زایمان, سیاست گذاری سلامت, علوم پایه پزشکی, حرفه های پزشکی, طب مکمل, علوم آزمایشگاهی بالینی, داروسازی / داروشناسی, داروسازی (عمومی), دندانپزشکی, بهداشت دهان و دندان, جراحی دهان, دندانپزشکی (عمومی), فیزیولوژی, روانشناسی, آموزش

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

27. مجله علوم پزشکی زانکو

حوزه های تحت پوشش: علوم سلامت (پزشکی), پرستاری, پزشکی, دندانپزشکی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کردستان – شهر سنندج

28. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا

حوزه های تحت پوشش: پرستاری, پرستاری – انکولوژی, پرستاری – اورژانس, پرستاری – بهداشت جامعه, پرستاری – بهداشت روان, پرستاری – بیهوشی, پرستاری – جراحی, پرستاری – سالمندی, پرستاری – فارماکولوژی, پرستاری – کودکان, پرستاری – مدیریت, پرستاری – مراقبت ویژه, پرستاری – زنان و زایمان, پرستاری عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان همدان – شهر همدان

29. مجله مهندسی بهداشت حرفه ای

حوزه های تحت پوشش: پرستاری – بهداشت جامعه, پرستاری – بهداشت روان, مدیریت بیمارستانی, بهداشت دهان و دندان, سلامت

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان همدان – شهر همدان

30. نشریه پژوهش های سلامت محور

حوزه های تحت پوشش: پرستاری عمومی

سازمان علمی ناشر مجله: دانشگاه علوم پزشکی کرمان
محل نشر (دبیرخانه مجله): استان کرمان – شهر کرمان

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید