چگونه پایان نامه بنویسیم | آموزش نوشتن یک پایان نامه علمی از 0 تا 100

چگونه پایان نامه بنویسیم | آموزش نوشتن یک پایان نامه علمی از 0 تا 100

چگونه پایان نامه بنویسیم | آموزش نوشتن یک پایان نامه علمی از 0 تا 100 :

در این جا به محتوای کلی پایان نامه برای نگارش آن یافت می شود. برای آشنایی با جزییات نحوه نوشتن به کتاب راهنمای پایان نامه مراجعه کنید.

الف- فصل اول پایان نامه : Introduction یا مقدمه یا کلیات تحقیق

محتوای فصل یک ممکن است در برخی از دانشگاه ها تفاوت هایی داشته باشد. اما معمولاً محتوای فصل یک به ترتیب زیر است:
۱- مقدمه: طرح کلیات تحقیق
۲- بیان مساله: شرح مشکل و ارایه آنها به شکل سوال کلیدی برای پاسخ به کمک تحقیق
۳- ضرورت و اهمیت تحقیق: چرایی انجام کار و معرفی کاربران احتمالی نتایج تحقیق
۴- اهداف تحقیق: آنچه تحقیق به دنبال انجام آن است
۵- فرضیه ها یا سؤال های تحقیق: مسیری برای اجرای تحقیق
۶- پیش فرض ها: قبول مواردی برای اطمینان از حرکت در مسیر اجرای تحقیق
۷- تعریف عملیاتی وا‍ژه های تحقیق: اقدامی برای برداشت مشترک از مفاهیم تحقیق
در برخی از دانشگاه ها تاکید بر این است که محدودیت های تحقیق نیز در همین فصل نوشته شود. در برخی از دانشگاه نیز بر نوشتن مبانی نظری تحقیق در این بخش تاکید دارند.

ب-فصل دوم پایان نامه: Review and Litrature یا ادبیات و پیشینه تحقیق

۱- مقدمه : معرفی محتوای فصل
۲- مبانی نظری: نطریه های مرتبط با موضوع و قابل بحث در فصل پنج (در تعدادی معدودی از دانشگاه ها مبانی نظری در فصل یک ارایه می شود)
۳- پیشینه تحقیق: تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع
۴- جمع بندی کلی: جمع بندی از مجموع ادبیات پیشینه

پ-نگارش فصل سوم پایان نامه: Resarch Methodology یا روش شناسی تحقیق

۱- مقدمه: معرفی محتوای فصل
۲- روش و طرح کلی تحقیق: اشاره به روش تحقیق از ابعاد هدف، محیط اجرا، استراتژی و مسیراجرا
۳- جامعه آماری: معرفی جامعه آماری
۴- نمونه آماری و روش نمونه گیری: بیان تعداد نمونه و روش نمونه گیری
۵- متغیرهای تحقیق: شاخص های تغییر پذیر تعریف می شوند
۶- ابزار اندازه گیری: معرفی ابزار و اعتبار و روایی آن
۷- شیوه جمع آوری اطلاعات: روش اجرا در جمع آوری اطلاعات
۸- روش های آماری: معرفی انواع روش های آماری مورد استفاده در پایان نامه

ت- نگارش فصل چهارم پایان نامه: Findings یا تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

۱- مقدمه : معرفی محتوای فصل
۲- توصیف داده ها: جداول و نمودارهای توصیفی
۳- آزمون فرضیه ها یا طرح سؤالات : متناسب با یافته ها جداول و نمودارهای ذیربط ارایه می شود.

ث- نگارش فصل پنجم پایان نامه: Discussion یا بحث و نتیجه گیری

۱- مقدمه : معرفی و محتوای فصل
۲- خلاصه تحقیق: خلاصه سه فصل
۳- خلاصه یافته ها: خلاصه فصل چهارم
۴- بحث : مقایسه تحقیقات و نتایج موافق و مخالف با نتایج حاصل از یافته ها
۵- نتیجه گیری: ارایه پیام حاصل از تحقیق
۶- محدودیت های تحقیق: محدودیت های در کنترل و خارج از کنترل محقق( در برخی از دانشگاه ها در فصل یک نوشته می شود)
۷- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق: پیشنهادهایی که با نتایج بدست آمده می توان ارایه کرد.
۸- پیشنهادهایی به سایر محققین : پیشنهاد برای انجام تحقیقات بعدی

ج- تهیه بخش های خارج از فصول: دو بخش پیش از آغاز فصول و پس از فصول دارد.

۱- روی جلد: گالینگور(چرمی)
۲- صفحه عنوان فارسی: بدون شماره صفحه
۳- صفحه بسم اله الرحمن الرحیم(در برخی از دانشگاه ها قبل از صفحه عنوان فارسی ارایه می شود): بدون شماره صفحه
۴- برگه داوری: بدون شماره صفحه
۵- صفحه تقدیم: بدون شماره صفحه
۶- صفحه سپاسگزاری: بدون شماره صفحه
۷- چکیده فارسی: بدون شماره صفحه
۸- فهرست مطالب: آغاز نشانه گذاری صفحه با حروف ابجد
۹- فهرست جداول: ادامه نشانه گذاری صفحه با حروف ابجد
۱۰- فهرست نمودارها: ادامه نشانه گذاری با حروف ابجد
۱۱- فهرست شکل ها : ادامه نشانه گذاری با حروف ابجد
۱۲- فهرست نقشه ها : ادامه نشانه گذاری با حروف ابجد( از اینجا به بعد فصول آغاز می شود و موارد بعدی مربوط به بعد از فصول می شود)
۱۳- منابع: شماره صفحات داخل فصول ادامه می یابد.
۱۴- پیوست ها: نشانه گذاری با حروف ابجد از ابتدا آغاز می شود.
۱۵- چکیده انگلیسی: شماره صفحه ندارد
۱۶- صفحه عنوان انگلیسی: شماره صفحه ندارد.
۱۷- پشت جلد: گالینگور(چرمی)
۱۸- عطف: گالینگور (چرمی)

 

پایان نامه من مرکز مشاوره پایان نامه دکتری در ایران

با همکاری تیم آسان مقاله

دیدگاهتان را بنویسید