جدیدترین لیست مجلات معتبر وزارت علوم 97

نوشتن مقاله خوب

 بخش جدیدترین وبه روز ترین لیست مجلات و نشریات معتبر وزارت علوم 97

جدیدترین لیست مجلات معتبر وزارت علوم 97 _مربوط به تمامی رشته ها برای استفاده اساتید و دانشجویانی که در این زمینه ها تحصیل می کنند قرار داده شده است.

بطر کلی نشریات معتبربه دو قسمت تقسیم میشود نشریه معتبر داخلی ونشریه معتبر خارجی میباشند که نشریات معتبرداخلی به نشریاتی گفته میشودکه در لیست مجلات معتبر وزارت علوم ودانشگاه آزاد وبهداشت ودرعین حال در لیست مجلات لغو اعتبارشده مجلات داخلی قرار نداشته باشد.

ومجلاتی که علاوه بر درجه علمی – پژوهشی دارای نمایه هایISI, JCR  ISI, WOS  یا Scopus ، ISC باشند که ازامتیازپژوهشی بیشتری برخوردارخواهند بود.

نشریات خارجی هم به نشریاتی گفته میشودکه دارای نمایه های ISI یا SCOPUS باشد.

مجلاتی که دارای ایمپکت فاکتوریا همان ضریب تاثیربوده و در لیست مجلات ISI- JCR قرار دارد ودارای امتیاز پژوهشی بیشتری هستند.

مجلات براساس کیفیت همه ساله منتشر وبه روز میشوند که موسسه علمی پایان نامه من لیست تمامی نشریات ومجلات معتبر را جهت دانلود رایگان وبرای استفاده دانشجویان واساتید قرار داده است .

جدیدترین لیست نشریات معتبر  وزارت علوم 97 را از اینجا دانلود نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید