تعریف پروژه دانشجویی وانجام آن

student project bank summary - تعریف پروژه دانشجویی وانجام آن

در مدرک کارشناسی واحدی به عنوان پروژه اجباری است که در بیشتر رشته های دانشگاهی وجود دارد. این واحد در رشته های دانشگاهی 3 واحدی است و در واقع پس از اینکه دانشجو انتخاب واحد کرد باید فردی را به عنوان استاد دانشجوی خود انتخاب کند. پس از آن دانشجویان موضوع نهایی پروژه خود را انتخاب کرده و این انتخاب بر اساس ارتباط موضوع با رشته دانشگاهی که 4 سال برای کارشناسی طی کرده اند صورت میگرد.

تعریف پروژه دانشجویی

سال 1997 توسط شورای پروژه کارشناسی تعریفی برای پروژه شکل گرفت که در یک کنفرانس آن را بیان کردند. در واقع در این کنفرانس هدف از انجام و وجود واحدی به نام پروژه این بود که دانشجو بتواند بهبودی در رشته کارشناسی و دانشی جدید را ایجاد کند که دانشجو باید به صورت  ژورنال‌های پییر ریویو (peer reviewer) چاپ کرد یا در کنفرانس آن را ارائه دهد. در واقع پروژه تحقیقی است که توسط دانشجو صورت میگیرد.

 

مراحل انجام پروژه دانشجویی

در بیشتر پروژه ها موضوعاتی که شکل میگیرد بر اساس علایق استاد راهنما به یک موضوع خاص است و این انتخاب با راهنمایی های استاد راهنما در دانشگاه ها شکل میگرد .دانشجو و استاد راهنما باید برنامه ریزی های خاص خود را برای انتخاب این موضوع و انجام پروژه انجام دهند  و جلسه هایی را تشکیل دهند تا به این برنامه ریزی های شکل دهند تا ریسک یک موضوع را در انتخاب پروژه و انجام آن بررسی کنند. این جلسات میتواند به یک دانشجو اعتماد به نفسی را بدهد تا  دانشجو بتواند مسئولیت پروژه و انجام آن را بپزیرد .

در انتها میتوان گفت که پروژه باید به شکل کتبی به دانشگاه ارائه شود تا هر پروژه ای که به دانشگاه ها ارائه میشود به مراکز علمی و پایگاه های علمی دانشگاه ها اضافه شود .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید