روش‌ های جمع‌ آوری داده ها

data png 4 - روش‌ های جمع‌ آوری داده ها
 
جمع‌ آوری داده، در حقیقت فرآیند گردآوری اطلاعات از همه منابع مربوط به پیدا کردن پاسخ مسئله تحقیق، آزمودن فرضیه‌ها و ارزیابی نتایج است. روش‌های جمع‌ آوری داده را می‌توان به دودسته تقسیم کرد:

روش‌های جمع‌آوری داده ها ثانویه(secondary )

روش‌های جمع‌آوری داده ها اولیه(primary)

روش‌های جمع‌ آوری داده اولیه

این نوع داده ها از قبل وجود نداشته اند و به دوگروه زیر تقسیم میشوند .

کمّی(quantitative)

کیفی(qualitative)

روش‌های جمع‌ آوری داده ثانویه

داده ثانویه، نوعی از داده‌ها است که قبلاً در کتاب‌ها، روزنامه‌ها، مجلات، ژورنال‌ها، پورتال‌های آنلاین و غیره منتشر شده است. در این منابع، صرف‌نظر از ماهیت زمینه تحقیقاتی شما، اطلاعات مرتبط با حوزه تحقیقاتی شما، به‌وفور یافت می‌شود. بنابراین استفاده از مجموعه معیارهای مناسب برای انتخاب داده‌های ثانویه برای استفاده در مطالعه نقش مهمی در افزایش سطح روایی و پایایی پژوهش دارد.

این معیارها شامل اعتبارنامه نویسنده، قابلیت اطمینان منبع ، کیفیت بحث ، عمق تحلیل ، میزان سهم متن در توسعه حوزه تحقیقاتی و غیره می‌شود بدون در نظر گرفتن تاریخ انتشار.

دیدگاهتان را بنویسید