عناصرتشکیل دهنده‌ی مقاله

عناصرتشکیل دهنده‌ی مقاله

به طور کلی در شیوه نگارش مقالات چهار بخش اصلی مورد توجه قرار می‌گیرد.

۱- موضوع ۲- مقدمه ۳- متن ۴- نتیجه.

 

۱- موضوع

موضوع مقاله تعیین کننده عنوان مقاله است. عناوین می‌توانند یک، دو و یا چند کلمه‌ای باشند. انتخاب عنوان مناسب می‌تواند موضوع مقاله را به درستی نشان دهد. عنوان ممکن است یک جمله پرسشی و یا خبری باشد و از اهمیت خاصی برخوردار است.

۲- مقدمه

به طور معمول مقدمه در ابتدای مقالات نوشته می‌شوند و این کار با توجه به سلیقه نویسنده انجام می‌گیرد. در پاره‌ای از موارد می‌توان نوشتن مقدمه را پس از اتمام نگارش مقاله نیز انجام داد. مقدمه بخشی است که نویسنده می‌تواند خواننده را به خواندن متن اصلی تشویق کند.

۳-متن

اساسی ترین بخش هر مقاله‌ای را متن اصلی تشکیل می‌دهد. در متن می‌بایست به تجزیه و تحلیل مسئله پرداخت و موضوع مقاله را به درستی و با دلایل قابل قبول تأیید و تفسیر کرد. بدنه اصلی هر مقاله‌ای به قوی بودن متن وابسته است. متون ضعیف و بدون ارائه شواهد کافی، از ارزش و اعتبار مقالات کم می‌کنند.

۴- نتیجه گیری

این بخش در مقالات علمی –تحقیقاتی با توجه به نتایج به دست آمده تنظیم می‌شود ولی در مقالات اجتماعی-انتقادی ممکن است نویسنده از نتیجه گیری مستقیم خودداری کرده و نتیجه گیری و قضاوت را بر عهده خوانندگان بگذارد.

دیدگاهتان را بنویسید