فرآیند چاپ مقاله ISI

23 - فرآیند چاپ مقاله ISI

آیا اطلاعات این مقاله ارزش چاپ شدن دارند آیا این مقاله به اندازه کافی بروز است ؟
سوالی که پس از ارسال مقاله ISI برای چاب به کنفرانس داوران از خود میپرسند. سردبیر و داوران این معیار را مهمترین معیار برای چاپ مقاله میدانند و قطعا هم باید حق بدیم که مقاله باید کاملا بار علمی جدیدی داشته باشد . باید خود را جای این افراد عزیز قرار داد و یک بار دیگر این سوال را از خود پرسید سپس یک بار دیگر مقاله را در جایگاه داور خواند . مرحله پایانی برای فرآیند چاپ مقاله ISI این است که یک پاسخ صادقانه دهید .

چاپ مقاله ISI

هرچند داوران یکی از گزینه های مهم در مسیر انتشار مقاله هستند اما شما باید افراد خواننده را مهمترین عامل در نظر بگیرید شما باید چیزی بنویسید که افراد از خواندن آن بار علمی جدیدی به آن ها اضافه شود البته اگر شما افراد را در راستای مسیر خوبی قرار دهید قطعا جلب اعتماد داوران و خوانندگان را باهم بدست می آورید .

از ارسال مقاله تا تصمیم‌گیری نهایی مبنی بر پذیرش یا رد مقاله چندین ماه زمان لازم است، پس مطمئن شوید که مجله درستی را برای ارسال مقاله انتخاب کرده‌اید. مجلات معتبر، نرخ رد مقاله بیشتری دارند. توصیه می‌شود در انتخاب مجله واقع‌بین بود و همه عوامل را پیش از ارسال مقاله در نظر بگیرید..امروزه مجلات، تعداد زیادی مقاله دریافت می‌کنند در حالیکه تعداد بسیار کمی را پذیرش و چاپ می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید