لیست مجلات علمی و پژوهشی رشته فقه و حقوق

حقوق - لیست مجلات علمی و پژوهشی رشته فقه و حقوق

لیست مجلات حقوق (علمی پژوهشی و ترویجی)

شاید پیدا کردن مجله مناسب به اندازه نوشتن مقاله دشوار باشد! بسیاری از پژوهشگران پس از اتمام مقاله خود وقت زیادی را صرف پیدا کردن یه مجله مناسب می کنند. منظور از یک مجله مناسب مجله ای است که علاوه بر تناسب موضوع مجله با محتوای مقاله، معتبر باشد و صد البته که بتواند خیلی زود پاسخ تایید و یا حتی رد مقاله را بدهد! چرا که در بسیاری از مواقع چند ماه طول می کشد تا مجله رد شدن مقاله را به شما اطلاع دهد. بنابراین انتخاب مجله مناسب اهمیت زیادی دارد. اولین مشکلی که برای یک پژوهشگر مطرح میشود این است که اساسا چه مجلاتی در رشته اقتصاد موجود است.

در جدول زیر مجلات علمی حقوقی و فقهی همراه لینک دسترسی به آنها درج می شود:

ردیف نام مجله اعتبار
1 آموزه های فقه مدنی – دانشگاه علوم اسلامی رضوی علمی پژوهشی
2 آموزه های حقوق کیفری – دانشگاه علوم اسلامی رضوی علمی پژوهشی
3 پژوهش حقوق عمومی – دانشگاه علامه طباطبایی علمی پژوهشی
4 پژوهشهای حقوق تطبیقی – دانشگاه تربیت مدرس علمی پژوهشی
5 پژوهشهای حقوقی – موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش علمی ترویجی
6 پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل علمی پژوهشی
7 پژوهشهای فقهی – دانشگاه تهران علمی پژوهشی
8 پژوهشنامه حقوق اسلامی – دانشگاه امام صادق علمی پژوهشی
9 پژوهشنامه حقوق کیفری – دانشگاه گیلان علمی پژوهشی
10 تحقیقات حقوقی – دانشگاه شهید بهشتی علمی پژوهشی
11 تعالی حقوق – دادسرای عمومی و انقلاب تهران علمی ترویجی
12 حقوق – دانشگاه تهران علمی پژوهشی
13 حقوق اسلامی – پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی علمی پژوهشی
14 حقوق تطبیقی – دانشگاه مفید علمی پژوهشی
15 حقوق خصوصی – پردیس قم دانشگاه تهران علمی پژوهشی
16 پژوهشهای حقوقی بین المللی – مرکز امور بین المللی ریاست جمهوری علمی پژوهشی
17 حقوقی دادگستری – قوه قضاییه علمی پژوهشی
18 دانش حقوق مدنی – دانشگاه پیام نور علمی پژوهشی
19 دانشنامه حقوق اقتصادی – دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
20 دیدگاههای حقوق قضایی – دانشگاه علوم قضایی علمی پژوهشی
21 فقه و اصول – دانشگاه فردوسی مشهد علمی پژوهشی
22 فقه و حقوق اسلامی – دانشگاه تبریز علمی پژوهشی
23 فقه و حقوق خانواده – دانشگاه امام صادق علمی ترویجی
24 فقه و مبانی حقوق اسلامی – دانشگاه تهران علمی پژوهشی
25 مطالعات حقوقی – دانشگاه شیراز علمی پژوهشی
26 مطالعات حقوق تطبیقی – موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران علمی پژوهشی
27 مطالعات فقه و حقوق اسلامی – دانشگاه سمنان علمی پژوهشی
28 حقوق و مصلحت
29 پژوهشنامه اندیشه های حقوقی – دانشگاه امام خمینی قزوین
30 فقه پژوهی – دانشگاه امام خمینی قزوین
31 بررسیهای حقوق بین الملل – دانشگاه پیام نور تهران
32  فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی
33  معرفت حقوقی
34  پژوهش حقوقی
35  تحقیقات حقوقی آزاد 
36  پژوهشنامه فقهی
37  فقه
38  فقه اهل البیت (عربی)
39  فقه اهل البیت (فارسی)
40  فقه و حقوق ارتباطات
41  نقد رای
42  عدالت – انجمن علمی فقه و حقوق مقارن
43  فقه و حقوق تطبیقی – دانشگاه خوارزمی 
44  کانون – کانون سردفتران و دفتریاران
45  فقه و تاریخ تمدن – دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
46  متین – پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی  علمی پژوهشی
47  مجلس و راهبرد – مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی  علمی پژوهشی
48  مجله دادگستر 
49  مطالعات بین المللی  علمی ترویجی
50  پژوهشنامه زنان – پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  علمی پژوهشی
51  مطالعات راهبردی زنان – شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده   علمی پژوهشی
52  برنامه ریزی و بودجه – موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی  علمی پژوهشی
53  پژوهشنامه بازرگانی  علمی پژوهشی
54  حقوق پزشکی – مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی   علمی پژوهشی
55  فقه پزشکی – مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی   علمی پژوهشی
56  بررسیهای بازرگانی   علمی ترویجی
57  مطالعات فلسفی حقوق 
58  فصلنامه دانشجویی میزان – دانشگاه پردیس
59  دین و قانون – مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
60  پژوهش حقوق خصوصی – دانشگاه علامه طباطبایی  علمی پژوهشی
61 پژوهش حقوق کیفری – دانشگاه علامه طباطبایی  علمی پژوهشی
62 مطالعات حقوق عمومی – شورای نگهبان
63 اطلاع رسانی حقوق 
64 مطالعات زن و خانواده  علمی پژوهشی
65 مطالعات حقوق انرژی
66 جستارهای فقه و حقوق خصوصی (دانشگاه عدالت)
67 مجله فقه و حقوق جامعه المصطفی علمی ترویجی
حقوق بشر – دانشگاه مفید 
  پژوهشهای تطبیقی حقوق اسلام و غرب – دانشگاه قم

 علمی پژوهشی

مجله حقوق اداری  علمی پژوهشی

 

در جدول زیر مجلات علمی حقوقی و فقهی همراه لینک دسترسی به آنها درج می شود:

1. Religious Inquiries انگليسی
Religious Inquiries
ISSN 2322-4894
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اديان و مذاهب
مدير مسئول: دكتر سيدابوالحسن نواب
سردبير: دكتر محسن جوادي
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين شماره 13 + متن »

2. نشريه اديان و عرفان
ISSN 2228-5563
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر مجيد معارف
سردبير: دكتر قربان علمي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجاهم شماره 1 + متن »

3. نشريه پژوهش هاي ادياني
ISSN 2345-3230
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اديان و مذاهب
مدير مسئول: حجت الاسلام والمسلمين سيد ابو الحسن نواب
سردبير: حجت الاسلام والمسلمين سيد حسن اسلامي اردكاني
ساير مشخصات» عناوين شماره 10 + متن »

4. پژوهشنامه اديان
ISSN 2008-0476
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
مدير مسئول: طاهره حاج ابراهيمي
سردبير: سيد فتح اله مجتبايي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 22 »

5. پژوهشنامه عرفان
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: انجمن علمي عرفان اسلامي ايران
مدير مسئول: دكتر فاطمه طباطبايي
سردبير: دكتر قاسم كاكائي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 17 + متن » اشتراک»

6. نشريه تحقيقات اسلامي
ISSN 7402-1023
دوفصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز، مدير مسئول: سيدمصطفي ميرسليم
سردبير: مظاهر مصفا
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 35 + متن »
»» انتشار اين نشريه در سال 88 متوقف شده است.

7. فصلنامه شيعه شناسي
ISSN 1735-4722
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: موسسه شيعه شناسي
مدير مسئول: دكتر محمود تقي زاده داوري
سردبير: دكتر سيد محمدباقر حجتي
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين شماره 58 + متن »

8. فصلنامه عرفان اسلامي
ISSN 2008-0514
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان
مدير مسئول: دكتر علي اكبر افراسياب پور
سردبير: دكتر قربان علمي
محل انتشار: زنجان ساير مشخصات» عناوين شماره 56 + متن »
»» اين مجله تا شماره 31 با نامه اديان و عرفان منتشر شده است.

9. پژوهشنامه مذاهب اسلامي
ISSN 2423-4044
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه اديان و مذاهب
مدير مسئول: دكتر سيد ابوالحسن نواب
سردبير: دكتر محمد تقي دياري بيدگلي
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين شماره 8 + متن »

10. نشريه مطالعات تقريبي مذاهب اسلامي (فروغ وحدت)
ISSN 2252-0678
دوفصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه مذاهب اسلامي
مدير مسئول: سيد احمد زرهاني
سردبير: حامد صدقي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 47 + متن »

11. نشريه مطالعات عرفاني
ISSN 2008-6555
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه كاشان
مدير مسئول: دكتر حسين حيدري
سردبير: دكتر محمود عابدي
محل انتشار: كاشان ساير مشخصات» عناوين شماره 25 + متن »

12. فصلنامه معرفت اديان
ISSN 2088-8116
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس سره
مدير مسئول: سيداكبر حسيني قلعه بهمن
سردبير: محمدعلي شمالي
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين شماره 33 + متن » اشتراک»
21. نشريه دانش حقوق مدني
ISSN 2322-1712
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه پيام نور
مدير مسئول، سردبير: دكتر ابراهيم تقي زاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 2 + متن »

22. نشريه دانش حقوق عمومي
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: پژوهشكده شوراي نگهبان
مدير مسئول: دكتر عباسعلي كدخدايي
سردبير: دكتر سيامك ره پيك
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال ششم شماره 2 + متن » اشتراک»
»» اين نشريه تا شماره 4 با نام نشريه بررسي هاي حقوق عمومي منتشر شده است.

23. دانشنامه حقوق اقتصادي
ISSN 2322-4177
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: دكتر حسين حسيني
سردبير: دكتر عبدالرضا جوان جعفري
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال بيست و چهارم شماره 2 + متن »
»» آرشيو اين مجله در مجله دانش و توسعه مي باشد.

24. نشريه ديدگاه هاي حقوق قضايي
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري
مدير مسئول: دكتر علي قاسمي
سردبير: دكتر باقر شاملو
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 80 + متن »
»» اين مجله تا شماره 57 با نام فصلنامه ديدگاه هاي حقوقي منتشر شده است.

25. دو فصلنامه فقه مقارن
ISSN 2322-1976
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه مذاهب اسلامي
مدير مسئول: احمد مبلغي
سردبير: عابدين مؤمني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 10 + متن »

26. فصلنامه فقه و اصول
ISSN 2008-9139
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد
مدير مسئول: حسن تقي زاده
سردبير: دكتر محمدتقي فخلعي
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين شماره 112 + متن »
»» اين مجله تا قبل از شماره 81 با نام مطالعات اسلامي منتشر شده است.

27. نشريه فقه و حقوق اسلامي
ISSN 2251-7553
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تبريز
مدير مسئول: دكتر حسين فخر
سردبير: دكتر حيدر باقري اصل
محل انتشار: تبريز ساير مشخصات» عناوين شماره 14 + متن »

28. نشريه فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)
ISSN 2538-5291
دوفصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه امام صادق (ع) پرديس خواهران
مدير مسئول: دكتر صديقه مهدوي كني
سردبير: دكتر محمد علي اردبيلي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 68 + متن » اشتراک»
»» اين نشريه تا شماره 48 با نام نداي صادق منتشر شده است.

29. نشريه فقه و مباني حقوق اسلامي
ISSN 2008-8744
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده الهيات و معارف اسلامي
مدير مسئول: دكتر احمد باقري
سردبير: دكتر علي مظهر قراملكي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجاه و يكم شماره 1 + متن »

30. فصلنامه مدرس علوم انساني (پژوهش هاي حقوق تطبيقي)
ISSN 2251-6751
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: دكتر مرتضي شهبازي نيا
سردبير: دكتر محمدعيسائي تفرشي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 100 + متن »
»» اين مجله از سال 90 از فصلنامه مدرس علوم انساني تفكيك شده است.

31. فصلنامه مطالعات حقوقي
ISSN 2008-7926
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه شيراز
مدير مسئول: معاون پژوهشي دانشگاه شيراز
سردبير: دكتر محمد امامي
محل انتشار: شيراز ساير مشخصات» عناوين سال دهم شماره 1 + متن »
»» دو شماره اول اين مجله پيش از اين در مجله علوم انساني شيراز به صورت ويژه نامه منتشر شده است .

32. مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامي
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه سمنان
مدير مسئول: دكتر مجتبي جعفري
سردبير: دكتر حميد مسجد سرايي
محل انتشار: سمنان ساير مشخصات» عناوين شماره 17 + متن »

33. نشريه مطالعات حقوق انرژي
ISSN 2538-3140
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا تخشيد
سردبير: دكتر الهام امين زاده
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سوم شماره 2 + متن »

34. مجله مطالعات حقوق تطبيقي فارسي – انگليسي – فرانسه
ISSN 1735-496X
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: مؤسسه حقوق تطبيقي
مدير مسئول: دكتر محمدرضا تخشيد
سردبير: دكتر سعيد حبيبا
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 2 + متن »

35. فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامي
ISSN 2322-5637
فصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: بنياد صيانت از حقوق شهروندي
مدير مسئول: علي بهادري جهرمي
سردبير: خيرالله پروين
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 13 + متن »

36. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي
ISSN 2588-5618
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا تخشيد
سردبير: حسن باديني
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهل و هشتم شماره 2 + متن »

37. نشريه مطالعات حقوق كيفري و جرم شناسي
ISSN 2588-560x
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا تخشيد
سردبير: دكتر علي خالقي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين شماره 9 + متن »

38. نشريه مطالعات حقوق عمومي
ISSN 2423-8120
فصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: دانشگاه تهران
مدير مسئول: دكتر محمدرضا تخشيد
سردبير: دكتر عباسعلي كدخدايي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهل و هشتم شماره 2 + متن »
»» اين مجله يكي از مجلات تفكيك شده فصلنامه حقوق مي باشد.

39. دو فصلنامه مطالعات فقه اسلامي و مباني حقوق
ISSN 2811-2345
دوفصلنامه علمي – ترويجي (علوم انساني)
صاحب امتياز: جامعه المصطفي العالميه
مدير مسئول: حسنعلي اخلاقي اميري
سردبير: كريم عبداللهي نژاد
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين شماره 36 + متن »
»» اين مجله تا شماره 27 با نام مجله سفير نور منتشر شده است.

40. دو فصلنامه مطالعات فقه تربيتي
ISSN 2476-4353
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (علوم انساني)
صاحب امتياز: جامعه المصطفي العالميه ( مجتمع آموزش عالي امام خميني ره)
مدير مسئول: يعقوبعلي برجي
سردبير: عليرضا اعرافي
محل انتشار: قم ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 7 + متن »
»» اين مجله تا سال 90 با نام فصلنامه راه تربيت منتشر شده است.

 

لیست مجلات علمی رشته فقه و حقوق وزارت علوم، فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر در رشته فقه و حقوق، مقالات علمی و پژوهشی ژورنال های داخلی رشته فقه و حقوق، فهرست مجلات و نشریات علمی و ترویجی فقه و حقوق، راهنمایی پذیرش اکسپت فوری و تضمینی مقاله علمی و پژوهشی فقه و حقوق، پذیرش مقاله علمی و ترویجی فقه و حقوق از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری ، لیست مجلات علمی و پژوهشی رشته حقوق جزا و جرم شناسی، لیست مجلات علمی و پژوهشی رشته حقوق خصوصی، لیست مجلات علمی و پژوهشی رشته حقوق مالکیت فکری، لیست مجلات علمی و پژوهشی رشته حقوق بین الملل، لیست مجلات علمی و پژوهشی رشته حقوق اقتصادی، لیست مجلات علمی و پژوهشی رشته حقوق عمومی، لیست مجلات علمی و پژوهشی رشته حقوق محیط زیست، لیست مجلات علمی و پژوهشی رشته حقوق تجارت بین الملل، لیست مجلات علمی و پژوهشی رشته حقوق بشر

 

 

 

برای چاپ مقالات خود با ما تماس بگیرید.

0935/313/2500  و  0919/963/1325

دیدگاهتان را بنویسید