لیست مجلات علمی پژوهشی رشته حسابداری | وزارت علوم

لیست مجلات علمی پژوهشی رشته حسابداری

لیست مجلات علمی پژوهشی رشته حسابداری | وزارت علوم

لیست مجلات علمی پژوهشی رشته حسابداری | وزارت علوم :

 

 

پایان نامه من بزرگترین سامانه مشاوره انجام پایان نامه ارشد و دکتری و مقالات علمی در ایران

اکسپت فوری مقاله | مشاوره پروپوزال | انجام پایان نامه دکتری

۱٫ فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی
ISSN 1024-8161
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مدیر مسئول: دکتر طهمورث حسنقلی پور یاسوری
سردبیر: دکتر ساسان مهرانی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۸۵ + متن »
۲٫ فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری
ISSN 2251-8509
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا (س)
مدیر مسئول: علی رحمانی
سردبیر: ویدا مجتهد زاده
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۱ + متن »
۳٫ فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی
ISSN 2008-7691
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر ناصر ایزدی نیا
محل انتشار: اصفهان  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۸ + متن »
۴٫ نشریه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی   فارسی – انگلیسی
ISSN 2383-0379
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزى
مدیر مسئول: دکتر فرزانه حیدرپور
سردبیر: دکتر رضوان حجازی
محل انتشار: تهران   سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۰ »
۵٫ مجله پیشرفت های حسابداری   فارسی – انگلیسی
ISSN 2008-9988
دوفصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه شیراز
مدیر مسئول: دکتر احمد عریان
سردبیر: دکتر محمد نمازی
محل انتشار: شیراز   سایر مشخصات»     عناوین شماره ۷۰ + متن »
۶٫ فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی
ISSN 2251-8428
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: انجمن حسابداری ایران
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر علی ثقفی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۱ »
۷٫ مجله حسابداری مالی
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم پایه)
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
مدیر مسئول: دکتر فرزاد کریمی
سردبیر: دکتر محسن دستگیر
محل انتشار: مبارکه  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۰ »
۸٫ مجله حسابداری مدیریت    فارسی – انگلیسی
ISSN 2228-5938
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مدیر مسئول: دکتر هاشم نیکومرام
سردبیر: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
محل انتشار: تهران   سایر مشخصات»     عناوین شماره ۳۱ + متن »
۹٫ فصلنامه دانش حسابداری مالی
ISSN 2251-8975
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین
مدیر مسئول: دکتر حمید حقیقت
سردبیر: دکتر غلامرضا کردستانی
محل انتشار: قزوین  سایر مشخصات»     عناوین سال سوم شماره ۳ + متن »     اشتراک»
»» این مجله تا شماره ۶ با نام فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری مالی منتشر شده است.
۱۰٫ فصلنامه دانش حسابداری
ISSN 2008-8914
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه شهید باهنر کرمان
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر امید پورحیدری
محل انتشار: کرمان  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۶ + متن »
۱۱٫ فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت
ISSN 2322-5785
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر هاشم نیکو مرام
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۲۰ + متن »
۱۲٫ فصلنامه دانش حسابرسی
ISSN 1681-9691
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دیوان محاسبات کشور
سردبیر: دکتر محمد قسیم عثمانی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۶۴ + متن »
۱۳٫ فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی
ISSN 1375-1138
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی – دانشکده مدیریت و حسابداری
مدیر مسئول: دکتر لعیا الفت
سردبیر: دکتر جعفر باباجانی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۵۰ + متن »
»» این مجله تا شماره ۲۹ با نام مطالعات حسابداری منتشر شده است.
۱۴٫ فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی
ISSN 2252-0864
فصلنامه علمی – ترویجی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: انجمن حسابداری ایران
مدیر مسئول، سردبیر: دکتر علی ثقفی
محل انتشار: تهران  سایر مشخصات»     عناوین شماره ۱۹ »

دیدگاهتان را بنویسید