مجلات علمی و پژوهشی رشته گیاه پزشکی | مجلات علمی و ترویجی گیاه پزشکی

مجلات علمی و پژوهشی رشته گیاه پزشکی | مجلات علمی و ترویجی گیاه پزشکی

مجلات علمی و پژوهشی رشته گیاه پزشکی|مجلات علمی و ترویجی گیاه پزشکی

مجلات علمی و پژوهشی رشته گیاه پزشکی | مجلات علمی و ترویجی گیاه پزشکی :

 

لیست مجلات علمی معتبر داخلی در رشته گیاه پزشکی، فهرست نشریات و مجلات علمی معتبر در رشته کشاورزی گیاه پزشکی مورد تایید وزارت علوم، مقالات علمی و پژوهشی ژورنال های داخلی رشته گیاه پزشکی وزارت علوم، فهرست مجلات و نشریات علمی و ترویجی گیاه پزشکی وزارت علوم، راهنمایی پذیرش اکسپت مقاله علمی و پژوهشی، علمی و ترویجی رشته کشاورزی گیاه پزشکی از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

 1. Journal Of Crop Protection انگليسي
Journal Of Crop Protection
ISSN 2251-9041
فصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: دكتر علي اصغر طالبي
سردبير: دكتر سعيد محرمي پور
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »

2. Journal of Insect Biodiversity and Systematics انگليسي
Journal of Insect Biodiversity and Systematics
ISSN 2423-8112
فصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: انجمن حشره شناسي ايران با همكاري دانشگاه تربيت مدرس
مدير مسئول: دكتر احد صحراگرد
سردبير: دكتر علي اصغر طالبي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

3. Mycologia Iranica انگليسي
Mycologia Iranica
ISSN 2382-9664
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: انجمن قارچ شناسي ايران
مدير مسئول: دكتر رسول زارع
سردبير: دكتر محمد جوان نيكخواه
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال چهارم شماره 1 + متن »

4. Persian Journal of Acarology انگليسي
Persian Journal of Acarology
ISSN 2251-8169
فصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: انجمن كنه شناسي ايران
مدير مسئول: دكتر محمد خانجاني
سردبير: دكتر عليرضا صبوري
محل انتشار: كرج ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 3 + متن »

5. نشريه آفات و بيماريهاي گياهي
ISSN 1026-5007
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: مؤسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور
مدير مسئول: رئيس موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور
سردبير: دكتر منصوره ميرابوالفتحي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال هشتاد و ششم شماره 1 + متن »

6. فصلنامه بيماريهاي گياهي
ISSN 0006-2774
فصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: انجمن بيماري شناسي گياهي ايران
مدير مسئول: جعفر ارشاد
سردبير: ضياءالدين بني هاشمي
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجاه و سوم شماره 4 + متن »

7. نشريه پژوهش هاي كاربردي در گياه پزشكي فارسي – انگليسي
ISSN 2383-1855
فصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز
مدير مسئول: اسدالله باباي اهري
سردبير: كريم حداد ايراني نژاد
محل انتشار: تبريز ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

8. فصلنامه تحقيقات آفات گياهي
ISSN 2322-2409
فصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه گيلان
مدير مسئول: دكتر سيدرضا حسيني
سردبير: دكتر جليل حاجي زاده
محل انتشار: رشت ساير مشخصات» عناوين سال هشتم شماره 2 + متن »

9. دو فصلنامه دانش بيماري شناسي گياهي
ISSN 2251-9270
دوفصلنامه علمي – ترويجي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه ياسوج
مدير مسئول: دكتر مهدي صدروي
سردبير: دكتر مهدي صدروي
محل انتشار: ياسوج ساير مشخصات» عناوين شماره 13 + متن »

10. مجله دانش گياه پزشكي ايران
ISSN 2008-4781
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
مدير مسئول: محمدرضا بي همتا
سردبير: خليل طالبي جهرمي
محل انتشار: كرج ساير مشخصات» عناوين سال چهل و هشتم شماره 2 + متن »

11. نشريه كنترل بيولوژيك آفات و بيماري هاي گياهي
ISSN 2322-2883
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران – موسسه تحقيقات كنترل بيولوژيك آفات و بيماريهاي گياهي
مدير مسئول: دكتر محمد جوان نيكخواه
سردبير: دكتر مسعود احمدزاده
محل انتشار: كرج ساير مشخصات» عناوين سال هفتم شماره 1 + متن »

12. فصلنامه گياه پزشكي
ISSN 0254-3648
فصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه شهيد چمران اهواز – دانشكده كشاورزي
مدير مسئول: دكتر رضا فرخي نژاد
سردبير: دكتر پرويز شيشه بر
محل انتشار: اهواز ساير مشخصات» عناوين سال چهل و يكم شماره 2 + متن »
»» اين مجله تا پايان سال 1387 با عنوان مجله علمي كشاورزي منتشر شده است.

13. فصلنامه مطالعات حفاظت گياهان
ISSN 2008-4749
فصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: دانشگاه فردوسي مشهد (دانشكده كشاورزي)
مدير مسئول: رضا ولي زاده
سردبير: دكتر محمدحسن راشد محصل
محل انتشار: مشهد ساير مشخصات» عناوين سال سي و دوم شماره 2 + متن »

14. نشريه مهار زيستي در گياه پزشكي فارسي – انگليسي
ISSN 2322-4223
دوفصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: مؤسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور
سردبير: دكتر رسول مرزبان
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال پنجم شماره 1 + متن »

15. نشريه نامه انجمن حشره شناسي ايران فارسي – انگليسي
ISSN 0259-9996
فصلنامه علمي – پژوهشي (کشاورزي)
صاحب امتياز: انجمن حشره شناسي ايران
سردبير: دكتر حسين رنجبر اقدم
محل انتشار: تهران ساير مشخصات» عناوين سال سي و هفتم شماره 4 + متن »


خواندن مطالب ذیل نیز به شما توصیه می شود :
پایان نامه من بزرگترین سامانه مشاوره انجام پایان نامه ارشد و دکتری و مقالات علمی در ایران

اکسپت فوری مقاله | مشاوره پروپوزال | انجام پایان نامه دکتری

دیدگاهتان را بنویسید