مزایا و معایب روش قوم نگاری

7 copy - مزایا و معایب روش قوم نگاری

مزایا و معایب روش قوم نگاری

تحقیق قوم نگاری یک روش کیفی است که از محققان می خواهد تا دنیای واقعی را از دیدگاه آگاهی دهندگان در تحقیقات تفسیر کنند.

 در واقع قوم نگاری یکی از روشهای علمی تحقیق در علوم انسانی با درگیری فعال محقق در میدان تحقیق دنبال مشارکت در توسعه معرفت علمی از گروهها یا فرهنگها است.

مزایای روش قوم نگاری

 • مشاهده مستقیم: به جای استفاده از اطلاعات دست دوم به مجموعه یافته ها از میدان تحقیق که از اعتبار بالایی برخوردار است بررسی شود.
 • تجربی: قوم نگاری بر اساس ارتباط مستقیم با مردم و حضور فعال محقق در مناطق مورد مطالعه از پایه تجربی نسبتاً قوی برخوردار است.
 • اتصال با تئوری: قوم نگاری می تواند با هدف توسعه تئوری که همان بستر سازی برای شکل گیری تئوری بنیادی است و یا حق آزمون تئوری در میدان تحقیق اجرا شود.
 • اطلاعات جزئی شده: در فرآیند تحقیق قوم نگاری اطلاعاتی ارائه می شود که به لحاظ جزئی و عمیق بودن بسیار غنی می باشند. این اطلاعات واقعیات پیچیده را به صورت دقیق منعکس می سازد.
 • جامع نگر: مردم شناس در صدد ارائه تبیینی جامع و کل گرایانه از وقایع است این نوع تحقیق بر روابطی متمرکز است که در زیر سطح ظاهر پنهان شده اند.
 • ادراک کنش گران: همه چیز از زاویه دید کنش گر مطالعه می شوند.
 • اعتبار اکولوژیکی (طبیعی): بدین معنا که این تحقیق به شدت در تثبیت و نگهداری شرایطی طبیعی در تحقیق تاکید دارد.
 • دید انسان گرایانه: اساساً با تمایلات انسان گرایانه انجام می شود.

معایب روش قوم نگاری

 • فشار در رویکرد تحقیق: ناشی از دو اصل
 • الف) طبیعت گرایی
 • ب) انعطاف پذیری
 • محقق از یک طرف به طور واقعی تحقیق در صدد یک توصیف کامل و جزئی از پدیده فرهنگ به صورت کاملاً طبیعی است و از طرف دیگر چون انعطاف پذیری تحت تاثیر شخصی محقق در کل تحقیق است. محقق تمام تلاش را برای بهینه کردن انعکاس واقعیت می کنند که تا حدی موجب خطا می شود.
 • توصیف: اگرچه قوم نگاری می تواند یک تصویر روشن و دقیق از واقعیت مورد مطالعه را منعکس سازد ولی به هر صورت باقیماندن بر این امر را توصیف به معنای ضعف در ترسیم ساختار نظام اجتماعی است به نحوی که اجزای مورد مطالعه در یک ارتباط منظم به تحلیل تئوریک ساختار بپردازند.
 • پایایی: قوم نگاری با ضعف در پایایی و تامین حداقل دریافتهای خویش روبروست. به همین لحاظ داوری در این باره که آیا محیط اجتماعی با مردم مورد مطالعه، نمونه یا بازنمای جامعه بزرگتر هستند امکان پذیر نیست.
 • اخلاق تحقیق: رعایت اخلاق تحقیق در قوم نگاری پیش از تحقیقات دیگر مورد تاکید قرار گرفته است. به همین لحاظ انجام دقیق تحقیق را با مشکل روبرو ساخته است. مسلماًً محقق بر تعصبات خود و جلوگیری از ورود آن به تحقیق و رعایت حریم خصوصی مشاهده شونده ها امری دشوار در تحقیق قوم شناسی به شمار می رود.
 • یکی دیگر از معایب قوم نگاری زمان آن طولانی  است برخی از محققان معتقدند قوم شناسی حداقل به مدت شش ماه تا دو سال طول می کشد. در این دوره، چیزهای بسیاری وجود دارد که ممکن است رخ دهد، از مسائل شخصی گرفته تا مسائل حرفه ای،که می تواند مطالعه را به خطر اندازد.
 • تحریفات حین جمع آوری اطلاعات رفتار اجتماعی: مهمترین تحریفات در مطالعات علمی رفتار اجتماعی، در حین جمع آوری اطلاعات رخ می دهد. در حد فاصل بین رویداد رفتار اجتماعی (اینکه مردم چه می کنند و چه می گویند) و توصیف و توضیح محقق از آن رویداد ها، یک عامل مهم وجود دارد و آن خود محقق است.

دیدگاهتان را بنویسید