نکات کلیدی در نگارش صحیح affiliation

6 copy 1 - نکات کلیدی در نگارش صحیح affiliation

نکات کلیدی در نگارش صحیح affiliation

افیلیشن (Affiliation) چیست؟

افیلیشن درلغت به معنای شرط یا واقعیت وابستگی یا پیوستگی می باشد ،و از لحاظ علمی به معنای وابستگی نویسنده و مسئول به دانشگاه یا سازمان خاصی است که نوشتن درست آن در هنگام ثبت نام در یک مجله و یا در بخش معرفی نویسندگان مقاله ضروری است.

برای مثال Affiliation یک استاد از دانشکدۀ مهندسی شیمی دانشگاه تهران بدین شکل خواهد بود:

School of Chemical Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.

 در واقع ،افیلیشین ( affiliation)  وابستگی سازمانی یا آکادمیک هر یک از نویسندگان  مقاله می باشد . بھترین حالت ممکن این است که در تھیه افیلیشن نویسندگان به رتبه دانشگاھی و یا مسئولیت اجرایی آنھا و یا بالاترین  مدرک تحصیلی آنھا اشاره بشود.

نکات کلیدی

  1. انتخاب صحیح نام دانشگاه و دپارتمان و گروه نیز بسیار مھم است.
  2. نکته ای که حائز اهمیت است هر دانشگاه شکل و قالب مشخصی  در خصوص نگارش افیلیشین به دانشجویان و اعضای هیئت علمی خود ارا یه می دهد. فلسفه این شکل خاص هماهنگی در نگارش افلیشن و در نتیجه درج امتیازات آن مقاله به حساب آن دانشگاه مطبوع می باشد. از این رو این دانشگاه ها افلیشنی را غیر از افلیشن توصیه شده طبق بخش نامه های خود نمی پذیرند و حتی در صورت چاپ نمره ای را برای دانشجو یا پژوهشگر در نظر نمی گیرند.
  3.  نکته بعدی نوشتن نام نویسندگان است ،بسیاری از محققین بر این باورند که بهتر است نام نویسندگان مقاله به ترتیب میزان بیشترین مشارکت افراد در پژوهش انجام شده، ذکر شود. ولی اگر نتوان با این معیار ترتیب نام نویسندگان را مشخص کرد، بهترین راه به ترتیب حروف الفباست..  مزیت ترتیب نوشتن نام نویسندگان در مقاله این است که مشارکت آنها در پروژه و بیشترین سهم مشخص شود  تا امتیاز نویسندگانی که در امر پژوهش و نگارش مقاله سهم بیشتری دارند بیشتر باشد. به این ترتیب در هر مقاله نویسنده اول صد درصد امتیاز را و بقیه نویسندگان هم به ترتیب ،هشتاد الی نوددرصد،  شصت الی هفتاد درصد و چهل الی پنجاه درصد امتیاز را به خود اختصاص می دهند.

نحوه نگارش افیلیشن  (Affiliation)

اصول نگارش افلیشن هرچندبسیار ساده است ولی گاها به دلایلی ممکن است اشتباه نوشته شود.اهمیت رعایت اصول افلیشن نویسی از این جهت است که طبق تاکیدات دانشگاه ها در خصوص امتیازات باقی مانده از پایان نامه( یک یا دو نمره پایان نامه)  و یا دریافت کمک های مالی از باشگاه پژوهشگران جوان و یا دیگر ارگانها می باشد. از این رو موسسه سینا بر آن است تا طبق فرمت ارایه شده دانشگاه های کشور نحوه صحیح نگارش و ترتیب اسامی در مقالات و همچنین افلیشن آنها را در این مطلب ارایه دهد تا شما فرهیختگان عزیز با نحوه صحیح نگارش Affiliation آشنایی کامل داشته باشید.

 همانطور که اطلاع دارید نحوه نگارش آدرس در زبان انگلیسی بر عکس زبان فارسی است. افلیشن نویسی نوعی آدرسی دهی می باشد به همین دلیل این نوع نگارش در افلیشن نویسی( affiliation) هم صدق می کند. در اکثر مواقع  کلمه اول افلیشنaffiliation) )با گروه علمی فرد آغاز می شود. مرحله بعدی شامل نام دانشکده نویسنده سپس نام دانشگاه و در مرتبه بعدی نام استان و کشور نویسنده درج می شود. همین عمل برای نویسندگان بعدی نیز تکرار می شود.افیلیشینی که مختص به هر یک از نویسندگان است با نشانه های حرفی و عددی مشخص می شود.در بعضی مواقع ممکن است که افلیشین  affiliation))دو نویسنده یکسان باشد که در این صورت درج مجددآن صورت نمی گیرد و به آن دو نویسنده نماد یکسانی اختصاص می دهند .

البته باید توجه داشت که اگر افیلیشین affiliation )  )دو نویسنده کاملا یکسان باشد نمادهای یکسانی در کنار اسامی قرار می دهند که این نمادها نیز یکسان در نظر گرفته می شود.مواقعی هم وجو دارد که وابستگی فرد ، دانشگاهی نیست  و یا تمایل دارد از افلیشن( affiliation )  شرکت و یا موسسه دیگر استفاده کند .در اینصورت می تواند از کوچکترین قسمت آن اداره و یا شرکتی که مشغول به کار است شروع کرده و به نام شرکت یا موسسه و استان و کشور ختم شود.مثال های زیر با توجه به تاکید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، در خصوص نگارش افیلیشن آمده است.

گروه آموزشی، دانشکده یا مرکز تحقیقاتی (پژوهشکده یا پژوهشگاه)، دانشگاه، شهر، کشور.

 نمونه نوشتن نشانی ها یا افیلیشن های صحیح در دانشگاه های ایران به زبان انگلیسی در مقالات ISI  :

Department of …, Faculty of …, University of…., …, Iran

Department of Public Management, Faculty of Management, University of Tabriz, Azarbayjan shargi, Iran

Department of Management, Faculty of Engineering,Amir kabir  University, Tehran, Iran

نحوه نوشتن افیلیشین مقاله در دانشگاه های سراسری :

Department of ….., Faculty of ……,University of ……,Iran Department of Business Management , Faculty of Management, Tabatabai, Tehran, Iran

نحوه نوشتن افلیشن مقاله در دانشگاه آزاد اسلامی:

Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Department of …, Faculty of …, … Branch, Islamic Azad University, …, Iran

نحوه نوشتن افلیشن مقاله در دانشگاه پیام نور به فارسی:

مرتبه علمی، نام گروه علمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۱۹۳۹۵-۳۶۹۷ ، تهران، ایران

نحوه نوشتن افیلیشن مقاله در دانشگاه پیام نور به انگلیسی:

دیدگاهتان را بنویسید