نویسنده مقاله پژوهشی کیست

ویرایش نیتیو مقاله

نویسنده مقاله پژوهشی کیست ؟ (Author of research paper)

فردی نویسنده مقاله پژوهشی است که کارهای علمی پروژه تحقیقی و پژوهشی را انجام می دهد.

نوسیندگان پژوهشی باید در زمینه های زیر فعالیت داشته باشند:

تحقیق و پژوهش : نویسنده پژوهشی باید در بخش های مربوط به راه اندازی طرحی داشته باشد و ایده پردازی کند برای اجرای آن به پژوهشگران در زمینه تحلیل و تجزیه و نتیجه گیری کمک کرده ونقش مثبتی ایفا کرده باشد.

نگارش و تالیف : نویسنده باید در زمینه های نگارش مقاله ویراستاری چکیده و پیش نویسی متن به طور موثر شرکت کند.

تایید علمی: شخص نویسنده همچنین با کنترل و نظارت بر روند پژوهش و نگارش و تنظیم مقاله و تایید پیش نویس برای ارسال آن به نشریات اقدام کند.

نکته ای که باید توجه داشت صرفا” شخص سرمایه گذار و مدیر و ناظر یک پروژه تحقیقاتی بعنوان نویسندگان مقاله نیستند.

نویسنده راهبرکیست؟ (Lead Author)

در برخی از مقالات چندین نویسنده برای انجام پروژه تحقیقاتی همکاری دارند ؛در این مواقع یکی از نویسندگان بعنوان “نویسنده راهبر” انتخاب می شود تا مسئولیت نگارش پیش نویس مقاله و اقدامات بعدی مربوط به اخذ پذیرش و چاپ مقاله را علاوه بر نویسندگی ، بر عهده بگیرد.

نویسنده راهبر صرفا در محدوده مسئولیتی اشاره شده  در زیر فعالیت دارد و جزو ارکان اصلی پژوهش و مدیر پرژه تحقیقاتی نیست .

وظایف نویسنده راهبر:

  1. نگارش و تالیف : لیستی از اسامی نویسندگان تهیه می کند.
  2. تایید پیش نویس : تهیه پیش نویس مقاله بر عهده نویسنده راهبر خواهد بود. بعد از نگارش پیش نویس به نویسندگان دیگر ارسال می کند .
  3. تایید علمی : در نهایت یکپارچه کردن پژوهش و بررسی کامل و دقیق بودن نتایج و درستی و صحت از نتایج را نویسنده راهبر انجام می دهد.

نویسندگان همکار(Co-author)

نویسندگان همکار چه مسئولیتی دارند؟

  1. .توافق خود را مبنی بر درج نام خود به عنوان نویسنده ی مقاله اعلام می کنند.
  2. نظر خود را درباره ی پیش نویس آماده شده اعلام می دارند..
  3. .صحت علمی مقاله را تائید می کنند.

افرادی که با توجه به معیار های گفته شده خود را حائز کسب عنوان نویسنده ی مقاله و نویسنده ی همکار نمی دانند لازم است از این کار صرف نظر کنند.

ترتیب اسامی نویسندگان در مقالات در حالت کلی چگونه باید باشد ؟

ترتیب نام نویسندگان یک مقاله ، به همکفری و برآیند نظر گروه نویسندگان پروژه بستگی دارد.

1.احترام به استاد

بسیاری از دانشجویان معمولا در مقالاتی که از پروژه های تحقیقی یا پایان نامه کارشناسی ارشد خود استخراج می کنند، به دلیل احترام به استاد راهنما، نام استاد را به عنوان اولین نام ذکر می کنند و بعد نام خود را می نویسند.

2. احترام استاد به دانشجو

برعکس مورد اول، بسیاری از اساتید معتقدند که به دلیل زحمات دانشجو برای انجام پایان نامه و مقاله اش، نام دانشجو، اولین نام و نام استاد بعد از آن به عنوان نویسنده ی مسئول آورده شود.

3. ارجحیت میزان مشارکت

بسیاری از محققین بر این باورند که بهتر است نام نویسندگان مقاله به ترتیب میزان بیشترین مشارکت افراد در پژوهش انجام شده، ذکر شود. ولی اگر نتوان با این معیار ترتیب نام نویسندگان را مشخص کرد، بهترین راه به ترتیب حروف الفباست..

4. گروه بندی

در مقالاتی که دو گروه از دانشجویان و اساتید قرار دارند، ابتدا گروه دانشجویان و سپس نام اساتید دانشگاهی ذکر می شود.

.ترتیب اسامی نویسندگان در مقالات دانشگاه های آزاد اسلامی چگونه است ؟

فردی که بعنوان نویسنده محتوای مقاله  می باشد به عنوان مولف اصلی نامیده می شود. (Corresponding author)

شخص مولف باید نشانی پست الکترونیکی خود را درج کند و همچنین نام خود را با علامت هایی مانند کشیدن خط زیر آن یا ستاره مشخص کند .

در مقالاتی که از پایان نامه ها استخراج می شوند استاد راهنما به عنوان مولف اصلی محسوب می شود .

ترتیب اسامی باید به صورت زیر باشد :

دانشجو ، استادراهنمای اول، استاد راهنمای دوم ، استاد یا اساتید مشاور

در قسمت نویسندگان نام نویسندگانی اعلام می شود که در تحقیقات ،گرد آوری مطالب و نگارش مقاله همکاری داشته اند ، و افرادی که در ترجمه ،تهیه عکس ها  نقشه ها و …. همکاری داشته اند در قسمت تقدیر و تشکر اشاره می شود . بنابراین افزودن نام افراد غیر مرتبط در مقالات تولید شده قابل توجیه نیست و بعنوان تخلف محسوب می شود و به مقاله نمره تعلق نمی گیرد.

امتیاز چگونه بین نویسندگان مقاله تقسیم می شود؟

توجه به نحوه ی امتیاز دهی به نویسندگان مقاله از سه جهت حائز اهمیت است .

  1. انتخاب دانشجوی نمونه توسط دانشگاه
  2. مصاحبه دکتری
  3. اعضای هیئت علمی دانشگاه ها

به این ترتیب در هر مقاله نویسنده اول صد درصد امتیاز را و بقیه نویسندگان هم به ترتیب ،هشتاد الی نوددرصد،  شصت الی هفتاد درصد و چهل الی پنجاه درصد امتیاز را به خود اختصاص می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید